NEWS

[C#] Thiết kế ứng dụng Console đẹp với thư viện Spectre.Console

[C#] Thiết kế ứng dụng Console đẹp với thư viện Spectre.Console
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1708 16:16:51, 03/08/2023C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách thiết kế ứng dụng Console đẹp với thư viện Spectre.Console trên C#.

[C#] Building beautiful console applications 

Dưới đây, là hình ảnh demo ứng dụng:

console_app_beauty

Spectre.Console cung cấp cho chúng ta rất nhiều wiget: table, ruler, calendar, procressabar, chart...

Giúp chúng ta dễ dàng định dạng chữ trong màn hình console như: màu chữ, tô đậm, in nghiêng, gạch chân...

Chi tiết các bạn có thể đọc tài liệu của thư viện tại đường dẫn:

https://spectreconsole.net/quick-start

Cài đặt thư viện từ Nuget:

dotnet add package Spectre.Console

Source code C#:

using Spectre.Console;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using Rule = Spectre.Console.Rule;

namespace BeautiConsole
{
  internal class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      // AnsiConsole.Markup("[underline red]Hello[/] [bold yellow]LAPTRINHVB.NET[/]!");
      //AnsiConsole.Write(
      // new Panel(new Text("Some fictitious company HR").Centered())
      //   .Expand()
      //   .SquareBorder()
      //   .BorderStyle(new Style(Color.Cornsilk1))
      //   .Header("[underline red]Hello[/] [bold yellow]LAPTRINHVB.NET[/]!")
      //   .HeaderAlignment(Justify.Center));
      AnsiConsole.Progress()
  .Start(ctx =>
  {
    // Define tasks
    var task1 = ctx.AddTask("[green]Reticulating splines[/]");
    var task2 = ctx.AddTask("[green]Folding space[/]");

    while (!ctx.IsFinished)
    {
      task1.Increment(1.5);
      task2.Increment(0.5);
    }
  });

      AnsiConsole.Write(
  new FigletText("Hello LAPTRINHVB.NET")
    .LeftJustified()
    .Color(Color.Red));
      AnsiConsole.Write(new BreakdownChart()
  .Width(60)
  // Add item is in the order of label, value, then color.
  .AddItem("SCSS", 80, Color.Red)
  .AddItem("HTML", 28.3, Color.Blue)
  .AddItem("C#", 22.6, Color.Green)
  .AddItem("JavaScript", 6, Color.Yellow)
  .AddItem("Ruby", 6, Color.LightGreen)
  .AddItem("Shell", 0.1, Color.Aqua));


      AnsiConsole.WriteLine();
      AnsiConsole.Write(new BarChart()
        .Width(60)
        .Label("[green bold underline]List programming 2023[/]")
        .CenterLabel()

        .AddItem("C#", 12, Color.Yellow)
        .AddItem("VB.NET", 54, Color.Green)
        .AddItem("Flutter", 33, Color.Red));
      AnsiConsole.WriteLine();
      var rule = new Rule("[red]Danh sách nhân viên HTTPS://LAPTRINHVB.NET[/]");
      AnsiConsole.Write(rule);
      AnsiConsole.Status()
        .Spinner(Spinner.Known.Star)
        .Start("Đang tải dữ liệu...", ctx => {
          Thread.Sleep(1000);
        });
      AnsiConsole.WriteLine();


      var table = new Table().Centered();

      AnsiConsole.Live(table)
        .Start(ctx =>
        {
          table.AddColumn("STT");
          ctx.Refresh();       

          table.AddColumn("Họ và tên");
          ctx.Refresh();     
          table.AddColumn("Địa chỉ");
          ctx.Refresh();

          table.AddRow("1", "Nguyễn Thảo", "Bà Rịa Vũng Tàu");
          table.AddRow("2", "Nguyễn Đình Tuyên", "Quảng Bình");
          table.AddRow("3", "Trịnh Quốc Khang", "Đồng Nai");
          table.AddRow("4", "[red bold]???? Hoàng Thị Thảo[/]", "[blue italic]Hồ Chí Minh[/]");
          table.AddRow("5", "Cái Trí Minh", "Quảng Trị");
          table.AddRow("5", "Võ Sơn Băng", "Kiên Giang");

        });

      

      var rule2 = new Rule("[red]LỊCH THÁNG[/]");
      AnsiConsole.Write(rule2);
      var calendar = new Calendar(2023, 08).Centered();
      
      AnsiConsole.Write(calendar);
      Console.Read();
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Thiết kế ứng dụng Console đẹp với thư viện Spectre.Console
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1708 16:16:51, 03/08/2023C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.