NEWS

[C#] Hướng dẫn convert Dataset to File Json trong lập trình Csharp

[C#] Hướng dẫn convert Dataset to File Json trong lập trình Csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 11820 12:40:18, 29/11/2017C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi dữ liệu từ DataSet sang File Json C#.

Để convert Dataset => file Json, mình sử dụng thư viện Newtonsoft.json.

Các bạn có thể download và cài đặt nó từ Nuget.

Giao diện ứng dụng:

convert dataset to json c#

Source Code C#:

using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace DataSet2Json
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      DataSet dataSet = new DataSet("dataSet");
      dataSet.Namespace = "NetFrameWork";
      DataTable table = new DataTable();
      DataColumn idColumn = new DataColumn("id", typeof(int));
      idColumn.AutoIncrement = true;

      DataColumn itemColumn = new DataColumn("item");
      table.Columns.Add(idColumn);
      table.Columns.Add(itemColumn);
      dataSet.Tables.Add(table);

      for (int i = 0; i < 1000; i++)
      {
        DataRow newRow = table.NewRow();
        newRow["item"] = "item " + i;
        table.Rows.Add(newRow);
      }

      dataSet.AcceptChanges();

      string json = JsonConvert.SerializeObject(dataSet, Formatting.Indented);
      richTextBox1.Text = json;
    }
  }
}

HAVE FUN :)

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn convert Dataset to File Json trong lập trình Csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 11820 12:40:18, 29/11/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.