NEWS

[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng hàm FORMATMESSAGE trong sqlserver

[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng hàm FORMATMESSAGE trong sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1671 20:57:47, 06/08/2021DATABASE   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng hàm FORMATMESSAGE  trong sqlserver

[DATABASE] Using Function FORMATMESSAGE in SQL SERVER

Hàm FORMATMESSAGE được Microsoft cung cấp từ phiên bản Sqlserver 2016 trở lên nhé.

Cách sử dụng của nó cũng giống như hàm string.format trong C#

Cú pháp hàm FORMATMESSAGE:

 FORMATMESSAGE ( { msg_number | ' msg_string ' } , [ param_value [ ,...n ] ] ) 

Bây giờ ví dụ có câu lệnh như sau:

DECLARE @ExampleMessage NVARCHAR(150)
SET @ExampleMessage = FORMATMESSAGE(N'Website %s được admin %s thành lập từ năm %s', N'laptrinhvb.net', N'Thảo Meo', '2015');
SELECT @ExampleMessage AS message

Khi chạy câu lệnh trên các bạn sẽ được kết quả như sau:

format_message_sqlserver

Ngoài ra, các bạn có thể chạy thêm các câu lệnh bên dưới để hiểu rõ về hàm này nhé.

SELECT FORMATMESSAGE('Signed int %i, %d %i, %d, %+i, %+d, %+i, %+d', 5, -5, 50, -50, -11, -11, 11, 11);
SELECT FORMATMESSAGE('Signed int with up to 3 leading zeros %03i', 5); 
SELECT FORMATMESSAGE('Signed int with up to 20 leading zeros %020i', 5); 
SELECT FORMATMESSAGE('Signed int with leading zero 0 %020i', -55); 
SELECT FORMATMESSAGE('Bigint %I64d', 3000000000);
SELECT FORMATMESSAGE('Unsigned int %u, %u', 50, -50); 
SELECT FORMATMESSAGE('Unsigned octal %o, %o', 50, -50); 
SELECT FORMATMESSAGE('Unsigned hexadecimal %x, %X, %X, %X, %x', 11, 11, -11, 50, -50); 
SELECT FORMATMESSAGE('Unsigned octal with prefix: %#o, %#o', 50, -50); 
SELECT FORMATMESSAGE('Unsigned hexadecimal with prefix: %#x, %#X, %#X, %X, %x', 11, 11, -11, 50, -50); 
SELECT FORMATMESSAGE('Hello %s!', 'TEST'); 
SELECT FORMATMESSAGE('Hello %20s!', 'TEST'); 
SELECT FORMATMESSAGE('Hello %-20s!', 'TEST'); 

Thanks for watching!

 

Tags: formatmessage sqlserver

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng hàm FORMATMESSAGE trong sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1671 20:57:47, 06/08/2021DATABASE   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp