NEWS

[DATABASE] In cây thông noel bằng sqlserver

[DATABASE] In cây thông noel bằng sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2523 13:20:10, 02/08/2022DATABASE   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết này mình chia sẻ các bạn đoạn code T-SQL in ra hình ảnh cây thông Noel trong cơ sở dữ liệu SQL Sever

[SQLSERVER] Print Xmas Tree using Recursive CTE

WITH CTE
AS (
   SELECT 
   CAST(REPLICATE(' ', 10) + '^' AS NVARCHAR(100)) AS Pattern,
   0 AS n
   UNION ALL
  SELECT 
  CAST(REPLICATE(' ', 9 - n) + 'O' + REPLICATE('V', 2 * n + 1) + 'O' AS NVARCHAR(100)),
  CTE.n + 1
  FROM CTE WHERE n < 10
)
SELECT Pattern As 'Happy Merry Christmas !! ' 
FROM CTE 
UNION ALL
SELECT CAST(REPLICATE(' ', 8) + '| |' AS NVARCHAR(100)) AS Pattern
UNION ALL
SELECT CAST(REPLICATE(' ', 5) + '~~~``~~~' AS NVARCHAR(100)) AS Pattern

Kết quả:

x_mas_tree_sql

THÔNG TIN TÁC GIẢ

[DATABASE] In cây thông noel bằng sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2523 13:20:10, 02/08/2022DATABASE   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp