NEWS

[DATABASE] Hướng dẫn thêm và cập nhật Extended Property Column trong Table Sqlserver

[DATABASE] Hướng dẫn thêm và cập nhật Extended Property Column trong Table Sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2526 15:18:44, 28/06/2022DATABASE   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách thêm các thuộc tính mở rộng Extended Property của column trên Table sqlserver.

[SQLSERVER] Insert or Update Extended Propery Column in Table

Khi các bạn tạo bảng column trên từng bảng Table, chúng ta thấy có thuộc tính Description, để ghi chú lại cột column đó chức năng là gì.

Nhưng bạn chỉ thêm được thuộc tính này, khi các bạn thiết kế bằng Design.

sqlserver_wordwrap_thumb

Nếu bạn chạy lệnh Create Table SQL, sẽ không hỗ trợ cho các bạn thêm thuộc tính mở rộng trên từng cột Column.

Microsoft SQL, cung cấp cho chúng ta hai store produce để thêm (add) và cập nhật (update).

1. sp_addextendedproperty 

2. sp_updateextendedproperty

Cú pháp sử dụng:

--Add extended property
EXEC sp_addextendedproperty 
  @name = N'Question1'
  ,@value = N'Hello'
  ,@level0type = N'Schema', @level0name = dbo
  ,@level1type = N'Table', @level1name = Acceptance
  ,@level2type = N'Column', @level2name = P101;
GO
--Verify
SELECT * FROM fn_listextendedproperty
(NULL, 'schema', 'dbo', 'table', 'Acceptance', 'column', 'P101');
GO
--Update the extended property.
EXEC sp_updateextendedproperty 
  @name = N'Question1'
  ,@value = N'Hello, What is your name'
  ,@level0type = N'Schema', @level0name = dbo
  ,@level1type = N'Table', @level1name = Acceptance
  ,@level2type = N'Column', @level2name = P101;
GO
--Verify
SELECT * FROM fn_listextendedproperty
(NULL, 'schema', 'dbo', 'table', 'Acceptance', 'column', 'P101');
GO

Thực hiện truy vấn để join table và extension table

SELECT st.name [Table],
    sc.name [Column],
    sep.value [Description]
FROM sys.tables st
  INNER JOIN sys.columns sc
    ON st.object_id = sc.object_id
  LEFT JOIN sys.extended_properties sep
    ON st.object_id = sep.major_id
      AND sc.column_id = sep.minor_id
      AND sep.name = 'MS_Description'
WHERE st.name = 'table_name'

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

[DATABASE] Hướng dẫn thêm và cập nhật Extended Property Column trong Table Sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2526 15:18:44, 28/06/2022DATABASE   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp