NEWS

[DATABASE] Khóa chính Primary Key trong Sqlserver

[DATABASE] Khóa chính Primary Key trong Sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1896 08:43:02, 24/03/2023DATABASE   In bài viết

Khóa chính (Primary Key) là một thuộc tính hoặc tập hợp các thuộc tính trong một bảng cơ sở dữ liệu mà có giá trị duy nhất cho mỗi hàng dữ liệu.

Trong SQL Server, việc sử dụng khóa chính giúp quản lý dữ liệu hiệu quả hơn bằng cách cung cấp một phương thức để duy trì tính toàn vẹn dữ liệu trong bảng.

Khi sử dụng khóa chính trong SQL Server, mỗi giá trị trong thuộc tính khóa chính sẽ phải là duy nhất và không được phép trùng lặp.

Khóa chính cũng sẽ giúp tăng tốc độ truy vấn dữ liệu bằng cách sử dụng các chỉ mục (index) được tạo ra từ thuộc tính khóa chính.

Để tạo một khóa chính trong SQL Server, ta có thể sử dụng câu lệnh CREATE TABLE hoặc ALTER TABLE.

Ví dụ sau đây sẽ minh họa cách tạo khóa chính cho bảng "employees" trong cơ sở dữ liệu "company":

1. Cách tạo khóa chính 

CREATE TABLE employees (
    id INT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(50),
    age INT,
    salary FLOAT
);

Trong ví dụ này, thuộc tính "id" được định nghĩa là khóa chính bằng cách sử dụng từ khóa "PRIMARY KEY". Mỗi giá trị trong thuộc tính "id" sẽ phải là duy nhất và không được phép trùng lặp.

Nếu ta muốn thêm khóa chính vào bảng "employees" đã tồn tại, ta có thể sử dụng câu lệnh ALTER TABLE. Ví dụ sau đây minh họa cách thêm khóa chính vào bảng "employees":

ALTER TABLE employees
ADD PRIMARY KEY (id);

Trong ví dụ này, ta đã sử dụng câu lệnh ALTER TABLE để thêm khóa chính vào bảng "employees" bằng cách chỉ định thuộc tính "id" làm khóa chính.

Trên đây là một số ví dụ về cách sử dụng khóa chính trong SQL Server. Việc sử dụng khóa chính giúp quản lý dữ liệu hiệu quả hơn và cung cấp một phương thức để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong bảng.

2. Cách xóa bỏ khóa chính:

Để bỏ khóa chính trong SQL Server, ta có thể sử dụng câu lệnh ALTER TABLE để xóa khóa chính đã tồn tại.

Ví dụ sau đây minh họa cách xóa khóa chính từ bảng "employees" trong cơ sở dữ liệu "company":

ALTER TABLE employees
DROP CONSTRAINT PK_employees_id;

Trong ví dụ này, ta sử dụng câu lệnh ALTER TABLE để xóa ràng buộc (constraint) khóa chính được đặt tên là "PK_employees_id" từ bảng "employees".

Ràng buộc khóa chính sẽ được xóa và không còn tồn tại trong bảng.

Chú ý rằng việc xóa khóa chính sẽ ảnh hưởng đến tính toàn vẹn dữ liệu trong bảng.

Nếu dữ liệu đã có sự phụ thuộc vào thuộc tính khóa chính, việc xóa khóa chính có thể gây ra lỗi hoặc thất bại.

Nên cẩn thận khi xóa khóa chính trong SQL Server và đảm bảo rằng việc xóa không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn dữ liệu trong bảng.

 

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

[DATABASE] Khóa chính Primary Key trong Sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1896 08:43:02, 24/03/2023DATABASE   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp