NEWS

[DEVEXPRESS] AudioGram là gì? Hướng dẫn vẽ biểu đồ Line AudioGram

[DEVEXPRESS] AudioGram là gì? Hướng dẫn vẽ biểu đồ Line AudioGram
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 13545 14:18:43, 04/05/2017DEVEXPRESS   In bài viết

Audiogram chart là gì? Biểu đồ AudioGram hay còn được gọi là biểu đồ thính lực học. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các  bạn vẽ biểu đồ Line trong Devexpress bằng ngôn ngữ lập trình VB.NET

Audiogram chart là gì? Hướng dẫn vẽ biểu đồ Line (AudioGram) VB.NET (Nhận viết phần mềm đa khoa, phòng mạch)

Thính lực đồ là biểu đồ minh họa thính lực khả dụng của một người và mức độ nghe kém ở mỗi bên tai của người đó. Dọc theo phần trên của biểu đồ, có các con số từ 125 đến 8000 Các con số này chỉ tần số, hay cao độ của âm thanh.

AUDIO GRAM CHART C#

Thường nếu các bạn nào có viết dụng cho phòng khám đa khoa, khi đến phần khám tai, các bạn sẽ cần đến biểu đồ audiogram. 

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng vẽ biểu đồ line:

biểu đồ thính lực học

Source code VB.NET

Imports System
Imports System.Drawing
Imports System.Drawing.Drawing2D
Imports System.Windows.Forms
Imports DevExpress.XtraCharts
' ...

Namespace ConstLines
  Partial Public Class Form1
    Inherits Form


    Public Sub New()
      InitializeComponent()
    End Sub

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles MyBase.Load
      ' Create an empty chart.
      'Dim chartControl1 As New ChartControl()

      ' Create a bar series and add points to it.
      Dim series1 As New Series("L-AC", ViewType.Line)
      series1.LabelsVisibility = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True
      series1.Label.Border.Visibility = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.False
      series1.Label.LineVisibility = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.False
      series1.Label.BackColor = Color.Transparent

      series1.Points.Add(New SeriesPoint(250, New Double() {60}))
      series1.Points.Add(New SeriesPoint(500, New Double() {70}))
      series1.Points.Add(New SeriesPoint(1000, New Double() {75}))
      series1.Points.Add(New SeriesPoint(2000, New Double() {75}))
      series1.Points.Add(New SeriesPoint(4000, New Double() {80}))
      series1.Points.Add(New SeriesPoint(8000, New Double() {85}))

      Dim series2 As New Series("L-BC", ViewType.Line)
      series2.LabelsVisibility = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True
      series2.Label.Border.Visibility = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.False
      series2.Label.LineVisibility = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.False
      series2.Points.Add(New SeriesPoint(250, New Double() {25}))
      series2.Points.Add(New SeriesPoint(500, New Double() {25}))
      series2.Points.Add(New SeriesPoint(1000, New Double() {55}))
      series2.Points.Add(New SeriesPoint(2000, New Double() {25}))
      series2.Points.Add(New SeriesPoint(4000, New Double() {30}))
      'series2.Points.Add(New SeriesPoint("8000", New Double() {0}))
      series2.Label.BackColor = Color.Transparent

      Dim series3 As New Series("L-AC masking", ViewType.Line)
      series3.LabelsVisibility = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True
      series3.Label.Border.Visibility = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.False
      series3.Label.LineVisibility = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.False
      series3.Label.BackColor = Color.Transparent

      series3.Points.Add(New SeriesPoint(250, New Double() {100}))
      series3.Points.Add(New SeriesPoint(500, New Double() {115}))
      series3.Points.Add(New SeriesPoint(1000, New Double() {120}))
      series3.Points.Add(New SeriesPoint(2000, New Double() {105}))
      series3.Points.Add(New SeriesPoint(4000, New Double() {120}))
      series3.Points.Add(New SeriesPoint(8000, New Double() {100}))

      Dim series4 As New Series("L-BC masking", ViewType.Line)
      series4.LabelsVisibility = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True
      series4.Label.Border.Visibility = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.False
      series4.Label.LineVisibility = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.False
      series4.Label.BackColor = Color.Transparent

      series4.Points.Add(New SeriesPoint(250, New Double() {40}))
      series4.Points.Add(New SeriesPoint(500, New Double() {30}))
      series4.Points.Add(New SeriesPoint(1000, New Double() {55}))
      series4.Points.Add(New SeriesPoint(2000, New Double() {55}))
      series4.Points.Add(New SeriesPoint(4000, New Double() {80}))
      'series4.Points.Add(New SeriesPoint("8000", New Double() {0}))

      ' Add the series to the chart.
      ChartControl1.Series.Add(series1)
      ChartControl1.Series.Add(series2)
      ChartControl1.Series.Add(series3)
      ChartControl1.Series.Add(series4)

      series1.ArgumentScaleType = ScaleType.Qualitative
      series2.ArgumentScaleType = ScaleType.Qualitative
      series3.ArgumentScaleType = ScaleType.Qualitative
      series4.ArgumentScaleType = ScaleType.Qualitative


      ' Access the view-type-specific options of the series.
      CType(series1.View, LineSeriesView).LineMarkerOptions.Kind = MarkerKind.Triangle
      CType(series1.View, LineSeriesView).MarkerVisibility = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True


      CType(series2.View, LineSeriesView).LineMarkerOptions.Kind = MarkerKind.Pentagon
      CType(series2.View, LineSeriesView).MarkerVisibility = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True
      CType(series2.View, LineSeriesView).LineStyle.DashStyle = DevExpress.XtraCharts.DashStyle.DashDot

      CType(series3.View, LineSeriesView).LineMarkerOptions.Kind = MarkerKind.Square
      CType(series3.View, LineSeriesView).MarkerVisibility = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True


      CType(series4.View, LineSeriesView).LineMarkerOptions.Kind = MarkerKind.Circle
      CType(series4.View, LineSeriesView).MarkerVisibility = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True
      CType(series4.View, LineSeriesView).LineStyle.DashStyle = DevExpress.XtraCharts.DashStyle.DashDot
      'CType(series1.View, LineSeriesView).LineStyle.DashStyle = DashStyle.Dash
      Dim diagram As XYDiagram = TryCast(ChartControl1.Diagram, XYDiagram)
      diagram.EnableAxisXScrolling = True
      diagram.EnableAxisYScrolling = True
      'diagram.AxisX.VisualRange.SetMinMaxValues("250", "8000")

      diagram.AxisX.Title.Text = "Tần số Hz"
      diagram.AxisX.Title.Font = New Font("Tahoma", 12, FontStyle.Bold, GraphicsUnit.Pixel)
      diagram.AxisX.Title.Visibility = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True
      diagram.AxisX.Tickmarks.MinorVisible = False
      diagram.AxisX.VisualRange.Auto = False
      diagram.AxisX.WholeRange.Auto = False      diagram.AxisY.Title.Text = "Cường độ dB"
      diagram.AxisY.Reverse = True
      diagram.AxisY.Tickmarks.MinorVisible = False
      diagram.AxisY.Title.Visibility = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True
      diagram.AxisY.Title.Font = New Font("Tahoma", 12, FontStyle.Bold, GraphicsUnit.Pixel)
      'diagram.AxisX.GridLines.Color = Color.Red
      diagram.AxisX.GridLines.Visible = True


      ' Add the chart to the form.
      ChartControl1.Legend.Visibility = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True
      ChartControl1.Legend.AlignmentHorizontal = DevExpress.XtraCharts.LegendAlignmentHorizontal.Center
      ChartControl1.Legend.AlignmentVertical = DevExpress.XtraCharts.LegendAlignmentVertical.BottomOutside
      ChartControl1.Legend.Direction = DevExpress.XtraCharts.LegendDirection.LeftToRight
      ChartControl1.Titles.Add(New ChartTitle())
      ChartControl1.Titles(0).Text = "THÍNH LỰC ĐỒ - AUDIO DIAGRAM"
      ChartControl1.Titles(0).Font = New Font("Tahoma", 16, FontStyle.Bold, GraphicsUnit.Pixel)
      ChartControl1.Dock = DockStyle.Fill
      Me.Controls.Add(ChartControl1)
    End Sub

    Private Sub ChartControl1_CustomDrawSeries(sender As Object, e As CustomDrawSeriesEventArgs) Handles ChartControl1.CustomDrawSeries
      Dim image As New Bitmap(e.LegendMarkerSize.Width, e.LegendMarkerSize.Height)
      Using graphics As Graphics = Graphics.FromImage(image)
        graphics.FillRegion(New SolidBrush(e.SeriesDrawOptions.Color), New Region(image.GetBounds(Drawing.GraphicsUnit.Pixel)))
      End Using

      e.LegendMarkerImage = image
    End Sub
  End Class
End Namespace

HAVE FUN :)

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] AudioGram là gì? Hướng dẫn vẽ biểu đồ Line AudioGram
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 13545 14:18:43, 04/05/2017DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.