NEWS

[DEVEXPRESS] Chia sẻ source code tạo báo cáo report in tem nhãn label trên C# winform

[DEVEXPRESS] Chia sẻ source code tạo báo cáo report in tem nhãn label trên C# winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1591 13:52:28, 17/01/2024DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn source code, tạo báo cáo report in tem nhãn dùng quản lý thông tin thiết bị, tài sản của công ty hoặc cá nhân.

[DEVEXPRESS] How to make Label Report in c# winform

Dưới đây là hình ảnh demo ứng dụng C#:

label_report_thumb

Source code C#:

 1. Code FormMain.cs
using DevExpress.Export;
using DevExpress.XtraPrinting;
using DevExpress.XtraReports.UI;
using System;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Windows.Forms;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid;
using DevExpress.XtraEditors;
using report;

namespace VNSoftware.frmDongThung
{
  public partial class TaoMaVachcs : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    private DataTable yourDataTable;    public TaoMaVachcs()
    {
      InitializeComponent();
      InitializeDataTable();
      InitDataDemo();
      dtgv.DataSource = yourDataTable;
    }

    private void InitializeDataTable()
    {      
      yourDataTable = new DataTable();
      yourDataTable.Columns.Add("MA HANG", typeof(string));
      yourDataTable.Columns.Add("VERSION", typeof(string));
      yourDataTable.Columns.Add("SO LUONG/ THUNG", typeof(string));
      yourDataTable.Columns.Add("Ma Cty", typeof(string));
      yourDataTable.Columns.Add("MA VUNG", typeof(string));
      yourDataTable.Columns.Add("LOT DH", typeof(string));
      yourDataTable.Columns.Add("SO TT THUNG", typeof(string));
      yourDataTable.Columns.Add("Ma trong", typeof(string));
      yourDataTable.Columns.Add("QRCODE", typeof(string));
    }
    public int GetRandomNumber(int min, int max)
    {
      Random random = new Random();
      return random.Next(min, max + 1);
    }
    private void InitDataDemo()
    {
      try
      {
        string mahang = "SP240116-01";
        mahang = mahang.PadRight(22);
        string ver = "0";
        ver = ver.PadRight(12);
        string soluong = GetRandomNumber(1, 1500).ToString();
        soluong = soluong.PadRight(14);
        string macty = "LAPTRINHVB2015";
        macty = macty.PadRight(16);
        string mavung = "VBNET";
        string lot = "123456";
        string matrong ="0";
        int j = 0;
        int k = 100;


       
        for (int i = j; i <= k; i++)
        {
          string sothutu = i.ToString("0000");
         string qrcode = $"{mahang}{ver}{soluong}{macty}{mavung}{lot}{sothutu}{matrong}";
          DataRow newRow = yourDataTable.NewRow();
          newRow["MA HANG"] = mahang;
          newRow["VERSION"] = ver;
          newRow["SO LUONG/ THUNG"] = soluong.Trim();
          newRow["Ma Cty"] = macty;
          newRow["MA VUNG"] = mavung;
          newRow["LOT DH"] = lot;
          newRow["SO TT THUNG"] = sothutu;
          newRow["Ma trong"] = matrong;
          newRow["QRCODE"] = qrcode;        
          yourDataTable.Rows.Add(newRow);
        }      
        gridView1.BestFitColumns();
      }
      catch (FormatException)
      {
        MessageBox.Show("Không thể chuyển đổi chuỗi sang số nguyên.");
      }

    }

    private void btnInNhan_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (yourDataTable.Rows.Count <= 0)
      {
        XtraMessageBox.Show("Chưa có dữ liệu để in nhãn");
        return;
      }
      var loaiReport = 1;
      var formPrintPreview = new FrmPrintPreview(loaiReport, yourDataTable);
      formPrintPreview.Show();
    }
  }
}

2. Source code form FrmPrintPreview.cs

amespace report
{
  public partial class FrmPrintPreview : DevExpress.XtraBars.Ribbon.RibbonForm
  {
    public int _loaiReport;
    public object _dataTable;
    public FrmPrintPreview(int loaiReport, object dataTable)
    {
      InitializeComponent();
      this._loaiReport = loaiReport;
      this._dataTable = dataTable;

    

    }

    protected override void OnShown(EventArgs e)
    {
      base.OnShown(e);
      
      switch (_loaiReport)
      {
        case 1:
          {
            Text = @"IN TEM NHÃN LABEL";
            var rpt = new reportLabel1();
            documentViewer1.PrintingSystem = rpt.PrintingSystem;
            rpt.DataSource = _dataTable;
            rpt.BindData();
            rpt.CreateDocument();
          }
          break;
      }
    }
  }
}

3. Source code reportLabel1.cs

namespace report
{
  public partial class reportLabel1 : DevExpress.XtraReports.UI.XtraReport
  {
    public reportLabel1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public void BindData()
    {
      txtMaHang.DataBindings.Add("Text", DataSource, "MA HANG");
      txtSoThuTu.DataBindings.Add("Text", DataSource, "SO TT THUNG");
      txtVersion.DataBindings.Add("Text", DataSource, "VERSION");
      txtSoluong.DataBindings.Add("Text", DataSource, "SO LUONG/ THUNG").FormatString = "{0:#,###.##} Pcs";

      txtLotDH.DataBindings.Add("Text", DataSource, "LOT DH");
      txtMaVung.DataBindings.Add("Text", DataSource, "MA VUNG");
      xrBarCode1.DataBindings.Add("Text", DataSource, "QRCODE");
    }
  }
}

Chi tiết các bạn download source code về tham khảo.

 

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Chia sẻ source code tạo báo cáo report in tem nhãn label trên C# winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1591 13:52:28, 17/01/2024DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.