NEWS

Lập trình cho phép chọn nhiều dòng dữ liệu trong grid control của devexpress (Selected multi row in devexpress)

Lập trình cho phép chọn nhiều dòng dữ liệu trong grid control của devexpress (Selected multi row in devexpress)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 27130 23:58:42, 09/12/2016DEVEXPRESS   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách chọn nhiều dòng dữ liệu (Multi selected in devexpress) trong grid view của Devexpress.

Trong nhiều trường hợp, chúng ta muốn chọn nhiều dòng dữ liệu, để in xuất ra report hay excel hoặc pdf của những dòng mình vừa chọn.

Devexpress là một công cụ rất tuyệt vời, nó hỗ trợ cho chúng ta có thể chọn nhiều lúc nhiều dòng.

Với devexpress, bạn có thể cách chọn nhiều dòng khác nhau, grid view nó cung cấp cho chúng ta tạo ra một column checkbox.

Đầu tiên, chúng ta thiết kế form có giao diện như sau:

selected multi coloumn devexpress

Chúng ta có thể, dễ dàng chọn tất cả dữ liệu trong grid control một cách dễ dàng. Mặc định, tính năng multi slected trong devexpress ở trạng thái Disabled, vì vậy, chúng ta cần phải bật tính năng hỗ trợ chọn nhiều dòng lên, các bạn có thể thao tác như hình bên dưới.

multi select grid view devexpress

Ở đây, chúng ta sẽ khai báo một ArrayList, để add tất cả data chúng ta đã chọn vào Array list này.

Dưới đây, là source code của chương trình

Public Class Form1
  Private Sub SimpleButton1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles SimpleButton1.Click
    TextBox1.Text = ""
    Dim Rows As New ArrayList()
    Dim I As Integer
    For I = 0 To GridView1.SelectedRowsCount() - 1
      If (GridView1.GetSelectedRows()(I) >= 0) Then
        Rows.Add(GridView1.GetDataRow(GridView1.GetSelectedRows()(I)))
      End If
    Next
    TextBox1.Text = "Danh sách bạn đã chọn: " & vbNewLine
    For I = 0 To Rows.Count - 1
      Dim Row As DataRow = CType(Rows(I), DataRow)
      TextBox1.Text = TextBox1.Text + (I + 1).ToString + ". " + Row("fullname") & vbNewLine

    Next

  End Sub

  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    'TODO: This line of code loads data into the 'SinhvienDataSet.tbl_sinhvien' table. You can move, or remove it, as needed.
    Me.Tbl_sinhvienTableAdapter.Fill(Me.SinhvienDataSet.tbl_sinhvien)
  End Sub
End Class

Sau khi code xong, ta được ứng dụng như hình bên dưới:

selected multi

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lập trình cho phép chọn nhiều dòng dữ liệu trong grid control của devexpress (Selected multi row in devexpress)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 27130 23:58:42, 09/12/2016DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.