NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thêm icon vào GridView trong Winform

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thêm icon vào GridView trong Winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 3275 08:01:09, 18/07/2020DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm Icon vào Gridview trong lập trình Devexpress C# Winform.

[DEVEXPRESS] How to set Icon to Gridview C#

Ở bài demo này, mình sẽ có một dữ liệu table, gồm các ngôn ngữ lập trình: C#, PHP, Java, Python, Flutter...

Trong mỗi ngôn ngữ này, sẽ có một điểm Rating: Từ 0 => 10.

Vậy khi show dữ liệu lên GridView, mình muốn hiển thị thêm icon Star để nhìn cho trực quan.

Bài này mình chia ra 3 Rating:

 1. Từ 0 => 5
 2. Từ 5 => 7
 3. Từ 7 => 10

Tương ứng với từng khoảng điểm đánh giá Rating, mình sẽ cho hiển thị Icon tương ứng.

Dưới đây, là giao diện demo ứng dụng thêm Icon vào GridView Devexpress C#:

icon_rating_csharp

Full source code demo thêm icon gridview C#:

using DevExpress.XtraEditors;
using DevExpress.XtraGrid;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace SetIconGridView
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public DataTable InitData()
    {
      var table = new DataTable();
      table.Columns.Add("id", typeof(int));
      table.Columns.Add("language", typeof(string));
      table.Columns.Add("author", typeof(string));
      table.Columns.Add("rating", typeof(double));

      table.Rows.Add(1, "C# Winform", "Microsoft", 9.5);
      table.Rows.Add(2, "C# WPF", "Microsoft", 8.5);
      table.Rows.Add(3, "ASP NET CORE", "Microsoft", 7);
      table.Rows.Add(4, "Flutter", "Google", 6.5);
      table.Rows.Add(5, "React Native", "Facebook", 7.3);
      table.Rows.Add(6, "C++", "Bjarne Stroustrup", 2.5);
      table.Rows.Add(7, "Python", "Guido van Rossum ", 4.6);
      table.Rows.Add(8, "Java", "Sun System", 6.5);
      table.Rows.Add(9, "Kotlin", "Jet Brain", 4.7);
      table.Rows.Add(10, "Dart", "Google", 8.2);
      table.Rows.Add(11, "PHP", "Rasmus Lerdorf", 7.1);
      table.Rows.Add(12, "VB.NET", "Microsoft", 5.4);
      return table;
    }

    protected override void OnShown(EventArgs e)
    {
      base.OnShown(e);
      var table = InitData();
      gridControl1.DataSource = table;

      GridFormatRule gridFormatRule = new GridFormatRule();
      FormatConditionRuleIconSet formatConditionRuleIconSet = new FormatConditionRuleIconSet();
      FormatConditionIconSet iconSet = formatConditionRuleIconSet.IconSet = new FormatConditionIconSet();
      FormatConditionIconSetIcon icon1 = new FormatConditionIconSetIcon();
      FormatConditionIconSetIcon icon2 = new FormatConditionIconSetIcon();
      FormatConditionIconSetIcon icon3 = new FormatConditionIconSetIcon();

     
      icon1.PredefinedName = "Stars3_1.png";
      icon2.PredefinedName = "Stars3_2.png";
      icon3.PredefinedName = "Stars3_3.png";
      
      iconSet.ValueType = FormatConditionValueType.Number;

     
      icon1.Value = 7; // target range: 7 <= value <= 10
      icon1.ValueComparison = FormatConditionComparisonType.GreaterOrEqual;
      icon2.Value = 5; // target range: 5 <= value <7 
      icon2.ValueComparison = FormatConditionComparisonType.GreaterOrEqual;
      icon3.Value = 0; // target range: 5 < value
      icon3.ValueComparison = FormatConditionComparisonType.GreaterOrEqual;
      
      iconSet.Icons.Add(icon1);
      iconSet.Icons.Add(icon2);
      iconSet.Icons.Add(icon3);

    
      gridFormatRule.Rule = formatConditionRuleIconSet;      
      gridFormatRule.Column = colRating;     
      gridView1.FormatRules.Add(gridFormatRule);
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: icon gridview devexpress c#icon gridview c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thêm icon vào GridView trong Winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 3275 08:01:09, 18/07/2020DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.