NEWS

[DEVEXPRESS] Tạo các loại mã vạch Barcode trực tiếp trên Devexpress Barcode API

[DEVEXPRESS] Tạo các loại mã vạch Barcode trực tiếp trên Devexpress Barcode API
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2703 15:53:48, 20/04/2023DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình giới thiệu các bạn cách tạo các mã vạch cho ứng dụng: QRcode, Code 128,... trên thư viện có sẵn của Devexpress API, mà không cần cài đặt thêm thư viện nào khác.

Giao diện demo ứng dụng tạo QRcode:

barcode-generation-result

Bạn cần thêm Ba Dll Devexpress và project của bạn:

 • DevExpress.Data.v22.2.dll
 • DevExpress.Drawing.v22.2.dll
 • DevExpress.Printing.v22.2.Core.dll

Code C#:

using System;
using System.Text;
using DevExpress.BarCodes;
using DevExpress.Drawing;
using DevExpress.Drawing.Extensions;
//...

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  this.pictureBox1.Image = null;

  BarCode barCode = new BarCode();
  barCode.Symbology = Symbology.QRCode;
  barCode.CodeText = "https://laptrinhvb.net/";
  barCode.BackColor = Color.White;
  barCode.ForeColor = Color.Black;
  barCode.RotationAngle = 0;
  barCode.CodeBinaryData = Encoding.Default.GetBytes(barCode.CodeText);
  barCode.Options.QRCode.CompactionMode = QRCodeCompactionMode.Byte;
  barCode.Options.QRCode.ErrorLevel = QRCodeErrorLevel.Q;
  barCode.Options.QRCode.ShowCodeText = false;
  barCode.DpiX = 72;
  barCode.DpiY = 72;
  barCode.Module = 2f;

  this.pictureBox1.Image = barCode.BarCodeImage.ConvertToGdiPlusImage();
}

Code VB.NET

Option Infer On

Imports System
Imports System.Text
Imports DevExpress.BarCodes
Imports DevExpress.Drawing
Imports DevExpress.Drawing.Extensions
'...

Private Sub button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
  Me.pictureBox1.Image = Nothing

  Dim barCode As New BarCode()
  barCode.Symbology = Symbology.QRCode
  barCode.CodeText = "https://laptrinhvb.net/"
  barCode.BackColor = Color.White
  barCode.ForeColor = Color.Black
  barCode.RotationAngle = 0
  barCode.CodeBinaryData = Encoding.Default.GetBytes(barCode.CodeText)
  barCode.Options.QRCode.CompactionMode = QRCodeCompactionMode.Byte
  barCode.Options.QRCode.ErrorLevel = QRCodeErrorLevel.Q
  barCode.Options.QRCode.ShowCodeText = False
  barCode.DpiX = 72
  barCode.DpiY = 72
  barCode.Module = 2F

  Me.pictureBox1.Image = barCode.BarCodeImage.ConvertToGdiPlusImage()
End Sub

Thanks for watching!

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Tạo các loại mã vạch Barcode trực tiếp trên Devexpress Barcode API
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2703 15:53:48, 20/04/2023DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.