NEWS

[C#] Bảo mật phần mềm ứng dụng với thiết bị USB Serial Number

[C#] Bảo mật phần mềm ứng dụng với thiết bị USB Serial Number
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8010 13:43:51, 10/06/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bảo mật ứng dụng sử dụng thiết bị USB Device trong lập trình C# winform.

[C#] Protected app with USB Device Serial Number 

Khi các bạn viết ứng dụng xong, nhưng muốn người dùng chia sẽ phần mềm chạy được trên nhiều thiết bị, có nhiều cách chúng ta có thể dụng Key, Serial...

Nhưng trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách chạy ứng dụng sử dụng thiết bị USB, vì mình thấy có một số ứng dụng cũng đang sử dụng như vậy bên ngoài thị trường.

Ở mỗi USB device sẽ có một serial number, và ta sẽ dùng Serial Number này để kiểm tra ứng dụng.

Mình có viết hàm detect thiết bị ngoại vi cắm vào máy tính realtime, và kiểm tra xem USB có số serial number mà ứng dụng cho phép để chạy hay không?

Dưới đây, là giao diện demo ứng dụng Protected APP with USB:

 1. Giao diện lock app

lock_demo

2. Giao diện Unlock app

unlock_app_usb

Để lấy serial number USB chúng ta cũng có thể sử dụng lệnh CMD để xem:

wmic diskdrive get InterfaceType, Model, SerialNumber

usb_cmd

Full source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Management;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace USBProtectApp
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      panel = new GlassyPanel();
      panel.Dock = DockStyle.Fill;      
      this.Controls.Add(panel);
    }
    GlassyPanel panel;
    private const string USB_SERIAL_ALLOW_APP = "4C530001050321120350";
    private const int DBT_DEVICEARRIVAL = 0x8000;
    private const int DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE = 0x8004;
    private const int DBT_DEVTYP_VOLUME = 0x00000002;
    public bool flag = true;
    protected override void WndProc(ref Message m)
    {
      int devType;
      base.WndProc(ref m);
         
      switch (m.WParam.ToInt32())
      {        
        case DBT_DEVICEARRIVAL:
          devType = Marshal.ReadInt32(m.LParam, 4); // có thiết bị mới 
          if (devType == DBT_DEVTYP_VOLUME)
          {
            DisableOrEnableForm();
          }
          break;
        case DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE:
          devType = Marshal.ReadInt32(m.LParam, 4); // gỡ thiết bị mới
          if (devType == DBT_DEVTYP_VOLUME)
          {
            DisableOrEnableForm();
          }            
          break;

        default: // chạy chỉ 1 lần 
          if (flag)
          {
            flag = false;
            DisableOrEnableForm();
          }
          break;
      }
    }

    public async void DisableOrEnableForm()
    {
      var detected = await DetectUSB(USB_SERIAL_ALLOW_APP);
      if (detected)
      {
        this.BeginInvoke(new Action(() => {
          lbl_status.Text = "UNLOCKED";
          lbl_status.ForeColor = Color.Green;
          panel.SendToBack();
        }));
      }
      else
      {
        this.BeginInvoke(new Action(() => {
          lbl_status.Text = "LOCKED";
          lbl_status.ForeColor = Color.Red;
          panel.BringToFront();
        }));
      }
      dataGridView1.DataSource = GetListUSBDrive();
    }
    public class HardDrive
    { 
      public string InterfaceType { set; get; }
      public string SerialNumber { set; get; }
      public string Model { set; get; }
      public HardDrive(string interfaceType , string serialNumber, string model) {
        this.InterfaceType = interfaceType;
        this.SerialNumber = serialNumber;
        this.Model = model;
      }

      public HardDrive() { }
    }


    public Task<bool> DetectUSB(string serialUSB)
    {
      var task = Task<bool>.Factory.StartNew(() => {        
        var listDrive = GetListUSBDrive();
        if(listDrive.Count == 0)
        {
          return false; // không tìm thấy thiết bị USB
        }
        foreach (var item in listDrive)
        {
          if(item.SerialNumber == serialUSB)
          {
            return true;
          }
        }
        return false;
      });
      return task;
    }
    public List<HardDrive> GetListUSBDrive()
    {
      ManagementObjectSearcher searcher = new ManagementObjectSearcher("SELECT * FROM Win32_DiskDrive where InterfaceType='USB'"); 
      List<HardDrive> listDrive = new List<HardDrive>();

      try
      {
        var listHD = searcher.Get();
        foreach (ManagementObject wmi_HD in listHD)
        {
          var hardDrive = new HardDrive();
          hardDrive.InterfaceType = wmi_HD["InterfaceType"].ToString();
          hardDrive.SerialNumber = wmi_HD["SerialNumber"].ToString();
          hardDrive.Model = wmi_HD["Model"].ToString();
          listDrive.Add(hardDrive);
        }
      }
      catch (Exception)
      {        
        return new List<HardDrive>();
      }
      searcher.Dispose();
      return listDrive;
    }

    private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    {
      Process.Start(linkLabel1.Text);
    }

    public class GlassyPanel : Panel
    {
      const int WS_EX_TRANSPARENT = 0x20;

      int opacity = 80;

      public int Opacity
      {
        get
        {
          return opacity;
        }
        set
        {
          if (value < 0 || value > 100) throw new ArgumentException("Value must be between 0 and 100");
          opacity = value;
        }
      }

      protected override CreateParams CreateParams
      {
        get
        {
          var cp = base.CreateParams;
          cp.ExStyle = cp.ExStyle | WS_EX_TRANSPARENT;

          return cp;
        }
      }

      protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
      {
        using (var b = new SolidBrush(Color.FromArgb(opacity * 255 / 100, BackColor)))
        {
          e.Graphics.FillRectangle(b, ClientRectangle);
        }

        base.OnPaint(e);
      }
    }

  }
}

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Bảo mật phần mềm ứng dụng với thiết bị USB Serial Number
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8010 13:43:51, 10/06/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.