NEWS

[C#] Hướng dẫn tạo menu trên Console App

[C#] Hướng dẫn tạo menu trên Console App
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3644 09:22:22, 07/09/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục chia sẻ các bạn cách tạo menu trên Console C#.

[C#] How to create menu in Console 

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng Tạo menu trên Console C#:

menu_console_csharp

Ở trong bài viết này, mình sử dụng thư viện ConsoleMenu các bạn có thể cài đặt từ Nuget.

PM> NuGet\Install-Package ConsoleMenu -Version 0.1.1

Trong bài viết, mình có tạo hai menu, khi các bạn chọn danh mục thì nó sẽ vào Submenu

Source code menu console C#:

using ConsoleTools;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using static System.Net.Mime.MediaTypeNames;

namespace Menu_Console
{
  internal class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {      
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
      var subMenu = new ConsoleMenu(args, level: 1)
       .Add("Tôn giáo", () => SomeAction("Sub_One"))
       .Add("Tình thành", () => SomeAction("Sub_Two"))
       .Add("Quận Huyện", () => SomeAction("Sub_Three"))
       .Add("Học vấn", () => SomeAction("Sub_Four"))
       .Add("Đóng", ConsoleMenu.Close)
       .Configure(config =>
       {
         config.Selector = "--> ";
         config.EnableFilter = true;
         config.Title = "Submenu";
         config.EnableBreadcrumb = true;
         config.WriteBreadcrumbAction = titles => Console.WriteLine(string.Join(" / ", titles));
       });

      var menu = new ConsoleMenu(args, level: 0)
       .Add("Danh sách nhân viên", () => SomeAction("Danh sách nhân viên"))
       .Add("Bảng lương", () => SomeAction("Bảng lương"))
       .Add("Lịch công tác", () => SomeAction("Three"))
       .Add("Danh mục", subMenu.Show)
       .Add("Change me", (thisMenu) => thisMenu.CurrentItem.Name = "I am changed!")
       .Add("Đóng", ConsoleMenu.Close)
       .Add("Thực hiện hành động rồi đóng", (thisMenu) => { SomeAction("Close"); thisMenu.CloseMenu(); })
       .Add("Thoát ứng dụng", () => Environment.Exit(0))
       .Configure(config =>
       {
         config.Selector = "--> ";
         config.EnableFilter = true;
         config.Title = "============== DANH SÁCH MENU - LAPTRINHVB.NET ===============";
         config.EnableWriteTitle = false;
         config.EnableBreadcrumb = true;
       });

      menu.Show();      
    }

    static void SomeAction(string text) {
      Console.WriteLine(text);     
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Danh sách các tham số cấu hình cho menu:

 public class MenuConfig
 {
  public ConsoleColor SelectedItemBackgroundColor = Console.ForegroundColor;
  public ConsoleColor SelectedItemForegroundColor = Console.BackgroundColor;
  public ConsoleColor ItemBackgroundColor = Console.BackgroundColor;
  public ConsoleColor ItemForegroundColor = Console.ForegroundColor;
  public Action WriteHeaderAction = () => Console.WriteLine("Pick an option:");
  public Action<MenuItem> WriteItemAction = item => Console.Write("[{0}] {1}", item.Index, item.Name);
  public string Selector = ">> ";
  public string FilterPrompt = "Filter: ";
  public bool ClearConsole = true;
  public bool EnableFilter = false;
  public string ArgsPreselectedItemsKey = "--menu-select=";
  public char ArgsPreselectedItemsValueSeparator = '.';
  public bool EnableWriteTitle = false;
  public string Title = "My menu";
  public Action<string> WriteTitleAction = title => Console.WriteLine(title);
  public bool EnableBreadcrumb = false;
  public Action<IReadOnlyList<string>> WriteBreadcrumbAction = titles => Console.WriteLine(string.Join(" > ", titles));
 }

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn tạo menu trên Console App
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3644 09:22:22, 07/09/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.