NEWS

[C#] Chia sẽ source code Firework Effect trong Winform

[C#] Chia sẽ source code Firework Effect trong Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4969 13:40:43, 05/07/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục chia sẽ đến các bạn script Firework (pháo hoa) trên lập trình C#, Winform.

[C#] Firework Effect in Winform

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng:

firework_CSHARP

Đầu tiên, các bạn tạo cho mình 1 class Firework.cs:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Firework
{
  public class FireWork
  {
    const int MaxRays = 10;   
    double start;  
    double stop;   
    double len;   
    double curpos;
    SolidBrush brush;    
    int nrays;    
    int cx;    
    int cy;
    double[] sintab;
    double[] costab;
    double descent;
    static Random rand = new Random();
    const double Step = 0.5;

    public bool Update()
    {
      curpos += Step;
      return curpos <= stop + len;
    }

   
    public void Paint(Graphics g)
    {
      double lower = Math.Max(curpos - len, start);
      double upper = Math.Min(curpos, stop);

      for (double pos = lower; pos < upper; pos += Step)
      {        
        double quad = descent * pos;
        double quadsq = quad * quad;

        for (int i = 0; i < nrays; ++i)
          g.FillRectangle(brush,
              (int)(cx + pos * costab[i]),
              (int)(cy + pos * sintab[i] + quadsq),
              1, 1);
      }
    } 
    public FireWork(int xsize, int ysize)
    {
      cx = rand.Next(xsize);
      cy = rand.Next(ysize);
      descent = rand.NextDouble() * 0.1 + 0.05;

      start = rand.NextDouble() * 10 + 5;
      stop = rand.NextDouble() * 50 + 50;
      len = rand.NextDouble() * 50 + 25;

      curpos = start;

      brush = new SolidBrush(Color.FromArgb(rand.Next(128, 256),
                 rand.Next(128, 256),
                 rand.Next(128, 256)));

      nrays = rand.Next(5, MaxRays + 1);

      double angleInc = 2 * Math.PI / nrays;
      double angle = rand.NextDouble() * angleInc;

      costab = new double[nrays];
      sintab = new double[nrays];
      for (int i = 0; i < nrays; ++i, angle += angleInc)
      {
        costab[i] = Math.Cos(angle);
        sintab[i] = Math.Sin(angle);
      }
    }
  }
}

Và ở form main chúng ta sẽ sử dụng 1 timer để chạy hiệu ứng

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Firework
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
			Text = "Fireworks";
			Name = "Fireworks";
			SetStyle(ControlStyles.UserPaint, true);
			SetStyle(ControlStyles.AllPaintingInWmPaint, true);
			SetStyle(ControlStyles.DoubleBuffer, true);

			ClientSize = new Size(700, 600);	
			Timer timer = new Timer();
			timer.Tick += new EventHandler(Tick);
			timer.Interval = UpdateInterval;
			timer.Start();
		}
		const int MaxFireWorks = 10;

		FireWork[] fireworks = new FireWork[MaxFireWorks];

		static Random rand = new Random();
	
		void Tick(Object o, EventArgs e)
		{
		
			for (int i = 0; i < MaxFireWorks; ++i)
				if (fireworks[i] != null)
					if (!fireworks[i].Update())					
						fireworks[i] = null;
			
			if (rand.Next(10) == 0)
				for (int i = 0; i < MaxFireWorks; ++i)
					if (fireworks[i] == null)
					{
						fireworks[i] = new FireWork(ClientRectangle.Width,
									ClientRectangle.Height);
						break;
					}

			Invalidate();
		
			Update();
		} 
		protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
		{
			e.Graphics.Clear(Color.Black);
			foreach (FireWork fw in fireworks)
				if (fw != null)
					fw.Paint(e.Graphics);
		}
	
		const int UpdateInterval = 1;

		

	}
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Chia sẽ source code Firework Effect trong Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4969 13:40:43, 05/07/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.