NEWS

[C#] Hướng dẫn lập trình upload file webserver php sử dụng WebClient UploadFileAsync

[C#] Hướng dẫn lập trình upload file webserver php sử dụng WebClient UploadFileAsync
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6091 08:46:29, 21/11/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng WebClient để upload file C# lên Server Website, trong bài này mình sẽ sử dụng Server PHP.

[C#] Hướng dẫn lập trình upload file webserver php sử dụng WebClient UploadFileAsync

Đầu tiên, để upload được file lên server, các bạn cần phải viết một hàm Upload file bằng PHP, để cho Webclient C# upload file lên server.

Giao diện demo ứng dụng Upload file C# - Web PHP:

upload_file_csharp

Đầu tiên các bạn code ở Server PHP Web:

public function upload_file(){
  $uploaddir = 'uploads/test/'; // Relative Upload Location of data file
  if (is_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name']))
  {
    $uploadfile = $uploaddir . basename($_FILES['file']['name']);
    echo "File ". $_FILES['file']['name'] ." uploaded successfully. ";
    if (move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'], $uploadfile))
    {
      echo "File is valid, and was successfully moved.";
    }

    else
      print_r($_FILES);
  }
  else
  {
    echo "Upload Failed!!!";
    print_r($_FILES);
  }
}

 

Giao diện demo ứng dụng:

 

upload_file_async

Source code UploadfileAsync C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace UploadFile
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btn_browse_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var dlg = new OpenFileDialog();
      if(dlg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        txt_file.Text = dlg.FileName;
      }
    }

    private void btn_upload_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string message = "";
       WebClient client = new WebClient();
      client.Headers.Add("Content-Type", "binary/octet-stream");     

      client.UploadProgressChanged += (s, ev) => {
        progressbar.BeginInvoke(new Action(() => {
          progressbar.Value = ev.ProgressPercentage;
          label1.Text = ev.ProgressPercentage.ToString() + "%";
        }));
      };
      client.UploadFileAsync(new Uri("http://127.0.0.1/HOBWEB/android_api/upload_file"), txt_file.Text);

      client.UploadFileCompleted += (s, ev) =>
      {
        message = Encoding.UTF8.GetString(ev.Result, 0, ev.Result.Length);
        txt_result.Text = message;
        client.Dispose();
      };    


    }

    private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    {
      Process.Start(linkLabel1.Text);
    }
  }
}

 

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn lập trình upload file webserver php sử dụng WebClient UploadFileAsync
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6091 08:46:29, 21/11/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.