NEWS

[C#] Hướng dẫn đọc tất cả email qua giao thức IMAP Gmail

[C#] Hướng dẫn đọc tất cả email qua giao thức IMAP Gmail
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2000 10:08:51, 28/10/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách đọc tất cả nội dung email qua giao thức IMAP trên lập trình C#, Winfom.

[C#] Tutorial Read All Email from Gmail 

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng đọc thông tin email:

Đọc nội dung email
Đọc nội dung Gmail C#

Để đọc nội dung Email, trong bài viết mình sử dụng thư viện MailKit.

Video demo App lấy thông tin email:

Các bạn có thể Download thư viện từ Nuget vào project của mình.

PM> NuGet\Install-Package MailKit -Version 3.4.2

Để đọc được nội dung từ Gmail, các bạn cần cấu hình kích hoạt bảo mật 2 lớp Gmail để có thể sử dụng, các bạn có thể tham khảo bài viết dưới để tạo App.

[C#] Hướng dẫn gởi Gmail bằng cách kích hoạt bảo mật hai lớp và sử dụng App Password mới 2022

Sau khi có thông tin các điền thông tin vào file Constants.cs

namespace ReadEmailDemo
{
  public static class Constants
  {
    public const string EMAIL = "yourmail@gmail.com";
    public const string PASSWORD = "laptrinhvb.net";
    public const string FOLDER_READ = "Inbox";
  }
}

Full source code C#:

using MailKit;
using MailKit.Net.Imap;
using MailKit.Search;
using MimeKit;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using ICSharpCode.SharpZipLib.Core;
using ICSharpCode.SharpZipLib.Zip;
using System.Diagnostics;

namespace ReadEmailDemo
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

   

    public class EmailInfo { 
      public string Id { get; set; }
      public string From { get; set; }
      public DateTimeOffset TimeReceive { get; set; }
      public string Subject { get; set; }
      public string Body { get; set; }
      public string FileAttactment { get; set; }
    }

    private async void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var listEmail = new List<EmailInfo>();
      var mailClient = new ImapClient();
      mailClient.Connect("imap.gmail.com", 993);
      mailClient.Authenticate(Constants.EMAIL, Constants.PASSWORD);
      var folder = await mailClient.GetFolderAsync(Constants.FOLDER_READ);
      await folder.OpenAsync(FolderAccess.ReadWrite);
     

      IList<UniqueId> uids = folder.Search(SearchQuery.All);
      foreach (UniqueId uid in uids)
      {
        MimeMessage message = folder.GetMessage(uid);
        var emailInfo = new EmailInfo();
        emailInfo.Id = uid.ToString();
        emailInfo.From = message.From.ToString();
        emailInfo.TimeReceive = message.Date;
        emailInfo.Subject = message.Subject;
        emailInfo.Body = message.TextBody;
        var fileAttactment = new List<string>();
        

        foreach (MimeEntity attachment in message.Attachments)
        {
          var fileName = attachment.ContentDisposition?.FileName ?? attachment.ContentType.Name;
          fileAttactment.Add(fileName);

          using (var stream = File.Create(fileName))
          {
            if (attachment is MessagePart)
            {
              var rfc822 = (MessagePart)attachment;

              rfc822.Message.WriteTo(stream);
            }
            else
            {
              var part = (MimePart)attachment;

              part.Content.DecodeTo(stream);
            }
          }          
        }
        emailInfo.FileAttactment = string.Join("; ", fileAttactment);
        listEmail.Add(emailInfo);

      }
      dataGridView1.DataSource = listEmail;
    }
   
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

 

Tags: imap gmail c#read email c#read gmail c#read all email from inbox c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn đọc tất cả email qua giao thức IMAP Gmail
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2000 10:08:51, 28/10/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.