NEWS

[C#] Chia sẽ công cụ component Dropdown Extend Winform

[C#] Chia sẽ công cụ component Dropdown Extend Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7054 09:59:36, 28/08/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẽ đến cho các bạn componet DropDownList Custom từ component Combobox của Winform trong lập trình C#.

[C#] DropDown List Extends Component Winform

Trong công cụ combobox default của Winform: Khi các bạn đổ danh sách ra nhìn trông rất đơn giản.

Nhưng nếu bạn nào, muốn công cụ của mình như hình bên dưới đây, thì các bạn có thể download source bên dưới về để sử dụng nhé.

Giao diện demo ứng dụng DropDown Extends C#:

dropdown_csharp

Trong công cụ này, component này có thể hiển thị danh sách theo các dạng như: Group, Treeview, Treeview Image, Treeview checkbox, Dropdown search...

 1. Hình ảnh combobox Group

group_dropdown

2. Hình ảnh Dropdown dạng treeview

dropdown_treeview

3. Hình ảnh dropdown treeview kèm hình ảnh image

treeview_image

4. Hình ảnh Dropdown TreeView với checkbox chọn nhiều dòng:

dropdown_checkbox

5. Hình ảnh DropDown with Search:

dropdown_search

Đầu tiên, các bạn cần import tập tin dll DropDownControls.dll này vào project của mình (hoặc có thể kéo file dll vào toolbox) và sau đó lấy các component này ra để sử dụng:

Hình ảnh, sau khi chúng ta kéo dll vào toolbox:

drop_down_toolbox

Và dưới đây là source code demo ứng dụng Dropdown Extends C# Winform:

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace DropDownControl_Ex
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    DataTable _table;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
    
      var groupedItems = new[] {
        new { Group = "Gases", Value = 1, Display = "Helium", ToolTip = "Lighter than air" },
        new { Group = "Gases", Value = 2, Display = "Hydrogen", ToolTip = "Explosive" },
        new { Group = "Gases", Value = 3, Display = "Oxygen", ToolTip = "Vital for animal life" },
        new { Group = "Gases", Value = 4, Display = "Argon", ToolTip = "Inert" },
        new { Group = "Metals", Value = 5, Display = "Iron", ToolTip = "Heavy and metallic" },
        new { Group = "Metals", Value = 6, Display = "Lithium", ToolTip = "Explodes in water" },
        new { Group = "Metals", Value = 7, Display = "Copper", ToolTip = "Good electrical conductor" },
        new { Group = "Metals", Value = 8, Display = "Gold", ToolTip = "Precious metal" },
        new { Group = "Metals", Value = 9, Display = "Silver", ToolTip = "Anti-bacterial" },
        new { Group = "Radioactive", Value = 10, Display = "Uranium", ToolTip = "Used in fission" },
        new { Group = "Radioactive", Value = 11, Display = "Plutonium", ToolTip = "Man-made" },
        new { Group = "Radioactive", Value = 12, Display = "Americium", ToolTip = "Used in smoke detectors" },
        new { Group = "Radioactive", Value = 13, Display = "Radon", ToolTip = "Radioactive gas" }
      };

      gcbEditable.ValueMember = "Value";
      gcbEditable.DisplayMember = "Display";
      gcbEditable.GroupMember = "Group";
      gcbEditable.SortComparer = new DemoComparer();
      gcbEditable.DataSource = new BindingSource(groupedItems, String.Empty);

      Action<ComboTreeNodeCollection> addNodesHelper = nodes => {
        foreach (var grp in groupedItems.GroupBy(x => x.Group))
        {
          ComboTreeNode parent = nodes.Add(grp.Key);
          foreach (var item in grp)
          {
            ComboTreeNode child = parent.Nodes.Add(item.Display);
            child.ToolTip = item.ToolTip;
          }
        }
      };

      Action<ComboTreeBox> addNodes = ctb => {
        addNodesHelper(ctb.Nodes);
        ctb.Sort();
        ctb.SelectedNode = ctb.Nodes[0].Nodes[0];
      };

     
      addNodes(ctbImages);
      addNodes(comboTreeBox1);


      addNodes(ctbCheckboxes);
      ctbCheckboxes.Nodes[0].Nodes[1].Nodes.Add(new ComboTreeNode("Deuterium"));
      ctbCheckboxes.Nodes[0].Nodes[1].Nodes.Add(new ComboTreeNode("Tritium"));
      ctbCheckboxes.CheckedNodes = new ComboTreeNode[] {
        ctbCheckboxes.Nodes[1].Nodes[0],
        ctbCheckboxes.Nodes[1].Nodes[1]
      };      dsbExternal.BeginUpdate();
      dsbExternal.Nodes.Add("example");
      dsbExternal.Nodes.Add("nodes");
      dsbExternal.Nodes.Add("already");
      dsbExternal.Nodes.Add("in");
      dsbExternal.Nodes.Add("list");
      dsbExternal.EndUpdate();
      dsbExternal.PerformSearch += dsbExternal_PerformSearch;
      dsbExternal.SelectedNode = dsbExternal.Nodes[0];
    }

    [DebuggerHidden]
    void dsbExternal_PerformSearch(object sender, PerformSearchEventArgs e)
    {
      string adoFilter = String.Format("Word LIKE '{0}%'", e.SearchTerm.Replace("'", "''"));
      foreach (DataRow dr in _table.Select(adoFilter))
      {
        e.CancellationToken.ThrowIfCancellationRequested();
        e.Results.Add(new ComboTreeNode(dr.Field<string>(0)));
      }
    }


    protected override void OnShown(EventArgs e)
    {
      base.OnShown(e);

      _table = new DataTable();
      _table.PrimaryKey = new DataColumn[] { _table.Columns.Add("Word") };

      try
      {
        using (StreamReader sr = new StreamReader(File.OpenRead("WordList.txt")))
        {
          string line;
          while ((line = sr.ReadLine()) != null)
          {
            _table.Rows.Add(line.Trim());
          }
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message, ex.GetType().Name, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
    }


    private class DemoComparer : IComparer
    {

      public int Compare(object x, object y)
      {
        return -Comparer.Default.Compare(x, y);
      }
    }
  }

}

 

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Chia sẽ công cụ component Dropdown Extend Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7054 09:59:36, 28/08/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.