NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng INotifyPropertyChanged winform

[C#] Hướng dẫn sử dụng INotifyPropertyChanged winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6534 14:59:14, 11/03/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn viết hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn sử dụng Interface INotifyPropertyChanged cho một Class trong lập trình C# Winform.

[C#] INotifyPropertyChanged Winform

INotifyPropertyChanged_DEMO

Khi các bạn tạo một class, ví dụ bằng bài viết mình tạo một class AutoNumber.

Và mình muốn Trigger Event sự kiện khi giá trị trong class thay đổi thì mình sẽ xuất hiện thông báo lên.

Source code class AutoNumber.cs:

public class AutoNumber : INotifyPropertyChanged
  {
    private int number;

    public int Number
    {
      get => number;
      set
      {
        number = value;
        if (PropertyChanged != null)
        {
          PropertyChanged.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs("Number"));
        }

      }
    }

    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;


  }

Và bây giờ mình sẽ tiếp tục tạo 1 Task cho vòng lặp từ 1 đến 100, giá trị i này sẽ cập nhật vào đối tượng number trong class AutoNumber.

Khi thay đổi thì mình trigger vào event propertyChanged và xuất giá trị mới changed lên Richtextbox.

Source code c#:

using System;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace INotifyPropertyChangedDemoDemo
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var numberObject = new AutoNumber();
      numberObject.PropertyChanged += propertyChanged;
      Task.Run(() =>
      {
        for (int i = 0; i <= 100; i++)
        {
          numberObject.Number = i;
          Thread.Sleep(500);
        }
      });
    }

    private void propertyChanged(object sender, PropertyChangedEventArgs e)
    {
      string propertyName = e.PropertyName;
      object value = sender.GetType().GetProperty(propertyName).GetValue(sender, null);

      richTextBox1.BeginInvoke(new Action(() =>
      {
        richTextBox1.Text += "Number Changed: => " + value + "\r\n";
      }));
    }
  }
}

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng INotifyPropertyChanged winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6534 14:59:14, 11/03/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.