NEWS

[C#] Hướng dẫn lưu List Object thành tập tin file nhị phân Binary

[C#] Hướng dẫn lưu List Object thành tập tin file nhị phân Binary
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3283 14:27:32, 15/12/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách lưu trữ List object T xuống dạng File nhị phân trong lập trình C#, winform.

[C#] How to save and load list<T> object to Binary File Winform

binary_list_file_csharp

Kết quả sau khi các bạn lưu thành file nhị phân và mở bằng Notepad như sau:

binary_file_csharp

Thông tin, các bạn hay sử dụng bài này để lưu trữ các cấu hình.

Ở demo trên: 

Mình có một danh sách List<Employee> và mình muốn lưu trữ nó thành dạng file Binary.

Đầu tiên các bạn tạo cho mình một class Employee.cs:

Các bạn nhớ thêm từ khóa [Serializable] trên class Model Employee nhé.

[Serializable]
public class Employee
{
  public int Id { get; set; }
  public string Code { get; set; }
  public string Name { get; set; }
  public string BirthDay { get; set; }
  public string Gender { get; set; }
  public string BirthPlace { get; set; }
  public int Age { get; set; }
  public string Address { get; set; }
}

Tiếp đến các bạn viết 1 file IOHelper.cs: trong này có hai phương thức save và load list T

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace SaveListObjectToBinaryFile
{
  class IOHelper
  {
    public static void Save<T>(string fileName, List<T> list)
    {      
      try
      {        
        using (var stream = new FileStream(fileName, FileMode.Create, FileAccess.Write))
        {
          var formatter = new BinaryFormatter();
          formatter.Serialize(stream, list);
        }

      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine(ex.Message);
      }
    }

    public static List<T> Load<T>(string fileName)
    {
      var list = new List<T>();      
      if (File.Exists(fileName))
      {
        try
        {          
          using (var stream = new FileStream(fileName, FileMode.Open, FileAccess.Read))
          {
            var formatter = new BinaryFormatter();
            list = (List<T>)
              formatter.Deserialize(stream);
          }
        }
        catch (Exception ex)
        {
          Console.WriteLine(ex.Message);
        }

      }
      return list;
    }
  }
}

Source code FormMain.cs

using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace SaveListObjectToBinaryFile
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnLoadFile_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var dialog = new OpenFileDialog();
      dialog.Filter = "Binary file|*.dat";
      if (dialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {        
        var data = IOHelper.Load<Employee>(dialog.FileName);
        dataGridView1.DataSource = data;
      }
    }

    private void btnSaveFile_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var dialog = new SaveFileDialog();
      dialog.Filter = "Binary file|*.dat";
      if(dialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        var listEmployees = dataGridView1.DataSource as List<Employee>;
        IOHelper.Save(dialog.FileName, listEmployees);
      }
    }

    private async void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      var data = await GetEmployeesAsync();
      dataGridView1.DataSource = data;
    }

    private readonly string URL_API = "https://raw.githubusercontent.com/dinhtona/api-mssql-dapper/main/db.json";
    public Task<List<Employee>> GetEmployeesAsync()
    {
      var task = Task.Run(() => {
        var wc = new WebClient();
        var jData = wc.DownloadString(new Uri(URL_API));

        var employees = JsonConvert.DeserializeObject<List<Employee>>(jData);
        return employees;
      });
      return task;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      dataGridView1.DataSource = null;
    }
  }

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: binary file c#save list object c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn lưu List Object thành tập tin file nhị phân Binary
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3283 14:27:32, 15/12/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.