[C#] Hướng dẫn Flip Image Winform

[C#] Hướng dẫn Flip Image Winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1119 07:39:22, 16/12/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách Flip Image trong C#, Winform.

[C#] Flip Image Winform

Giao diện demo ứng dụng Flip Image C#:

flip_Image_csharp

Trong ứng dụng trên, chúng ta sẽ có thể lật ảnh theo chiều ngang hoặc chiều dọc.

Source code c#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace FlipImage
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private Image loadedImage;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnOpen_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        try
        {
          Image openedImage = Image.FromFile(openFileDialog1.FileName);

          if (loadedImage != null)
            loadedImage.Dispose(); 

          loadedImage = openedImage;
          picImage.Image = loadedImage;
        }
        catch (Exception)
        {
          MessageBox.Show("Invalid Image");
        }
      }
    }

    private void btnFlipHorizontally_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (loadedImage != null)
      {
        Image flippedImage = FlipImage(loadedImage, true, false);

        loadedImage.Dispose();
        loadedImage = flippedImage;

        picImage.Image = loadedImage;
      }
    }

    private void btnFlipVertically_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (loadedImage != null)
      {
        Image flippedImage = FlipImage(loadedImage, false, true);

        loadedImage.Dispose();
        loadedImage = flippedImage;

        picImage.Image = loadedImage;
      }
    }

    private void btnFlipBoth_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (loadedImage != null)
      {
        Image flippedImage = FlipImage(loadedImage, true, true);

        loadedImage.Dispose();
        loadedImage = flippedImage;

        picImage.Image = loadedImage;
      }
    }

    public static Image FlipImage(Image image, bool flipHorizontally, bool flipVertically)
    {
      Bitmap flippedImage = new Bitmap(image.Width, image.Height);

      using (Graphics g = Graphics.FromImage(flippedImage))
      {
        //Matrix transformation
        Matrix m = null;
        if (flipVertically && flipHorizontally)
        {
          m = new Matrix(-1, 0, 0, -1, 0, 0);
          m.Translate(flippedImage.Width, flippedImage.Height, MatrixOrder.Append);
        }
        else if (flipVertically)
        {
          m = new Matrix(1, 0, 0, -1, 0, 0);
          m.Translate(0, flippedImage.Height, MatrixOrder.Append);
        }
        else if (flipHorizontally)
        {
          m = new Matrix(-1, 0, 0, 1, 0, 0);
          m.Translate(flippedImage.Width, 0, MatrixOrder.Append);
        }

        //Draw
        g.Transform = m;
        g.DrawImage(image, 0, 0);

        //clean up
        m.Dispose();
      }

      return (Image)flippedImage;
    }

    private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    {
      System.Diagnostics.Process.Start("https://laptrinhvb.net/");
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: flip image c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn Flip Image Winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1119 07:39:22, 16/12/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.