NEWS

[C#] Hướng dẫn custom Radio Button trên Winform

[C#] Hướng dẫn custom Radio Button trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5805 09:43:28, 22/06/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách custom Radio Button giống Material Design trên lập trình C#, Winform.

[C#] Custom Radio Button Winform

Dưới đây, là giao diện demo ứng dụng:

Bên trái là Radio Button chưa custom

và Bên phải là Radio Button đã được mình custom lại.

custom_radio_button

 

Ở Radio custom lại, bạn có thể lựa chọn màu sắc checkuncheck ở thuộc tính property của nó.

Các bạn tạo cho mình một class VBRadioButton.cs code như bên dưới:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;

namespace customRadio
{
  class VBRadioButton : RadioButton
  {
    //Fields
    private Color checkedColor = Color.MediumSlateBlue;
    private Color unCheckedColor = Color.Gray;

    //Properties
    public Color CheckedColor
    {
      get
      {
        return checkedColor;
      }

      set
      {
        checkedColor = value;
        this.Invalidate();
      }
    }

    public Color UnCheckedColor
    {
      get
      {
        return unCheckedColor;
      }

      set
      {
        unCheckedColor = value;
        this.Invalidate();
      }
    }

    //Constructor
    public VBRadioButton()
    {
      this.MinimumSize = new Size(0, 21);
      this.Cursor = Cursors.Hand;
    }

    //Overridden methods
    protected override void OnPaint(PaintEventArgs pevent)
    {
      //Fields
      Graphics graphics = pevent.Graphics;
      graphics.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;
      float rbBorderSize = 18F;
      float rbCheckSize = 12F;
      RectangleF rectRbBorder = new RectangleF()
      {
        X = 0.5F,
        Y = (this.Height - rbBorderSize) / 2, //Center
        Width = rbBorderSize,
        Height = rbBorderSize
      };
      RectangleF rectRbCheck = new RectangleF()
      {
        X = rectRbBorder.X + ((rectRbBorder.Width - rbCheckSize) / 2), //Center
        Y = (this.Height - rbCheckSize) / 2, //Center
        Width = rbCheckSize,
        Height = rbCheckSize
      };

      //Drawing
      using (Pen penBorder = new Pen(checkedColor, 1.6F))
      using (SolidBrush brushRbCheck = new SolidBrush(checkedColor))
      using (SolidBrush brushText = new SolidBrush(this.ForeColor))
      {
        //Draw surface
        graphics.Clear(this.BackColor);
        //Draw Radio Button
        if (this.Checked)
        {
          graphics.DrawEllipse(penBorder, rectRbBorder);//Circle border
          graphics.FillEllipse(brushRbCheck, rectRbCheck); //Circle Radio Check
        }
        else
        {
          penBorder.Color = unCheckedColor;
          graphics.DrawEllipse(penBorder, rectRbBorder); //Circle border
        }
        //Draw text
        graphics.DrawString(this.Text, this.Font, brushText,
          rbBorderSize + 8, (this.Height - TextRenderer.MeasureText(this.Text, this.Font).Height) / 2);//Y=Center
      }
    }
    protected override void OnResize(EventArgs e)
    {
      base.OnResize(e);
      this.Width = TextRenderer.MeasureText(this.Text, this.Font).Width + 30;
    }
  }
}

Sau đó, các bạn bấm build project và vào winform main ở thanh Toolbox sẽ có control Radio Custom xuất hiện.

Các bạn kéo ra và chọn màu sắc check như hình bên dưới:

custom_radio_button_csharp

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn custom Radio Button trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5805 09:43:28, 22/06/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.