NEWS

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng quay màn hình video winform, Screen Recorder

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng quay màn hình video winform, Screen Recorder
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6060 11:20:23, 06/04/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn cách viết một ứng dụng nhỏ quay phim màn hình Desktop trên C#, Winform.

[C#] Video Recorder Winform

screen_recorder_csharp

Đầu tiên, các bạn cần cài đặt thư viện ScreenRecorder từ thư viện Nuget Console:

PM> Install-Package ScreenRecorderLib -Version 3.1.1

Giao diện demo ứng dụng Recorder Screen C#:

screen_recoder_csharp

Full source phần mềm quay phim màn hình Desktop C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using ScreenRecorderLib;
namespace ScreenRecorder
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private Timer _progressTimer;
    private bool _isRecording;
    private int _secondsElapsed;
    Recorder _rec;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void PauseButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (_rec.Status == RecorderStatus.Paused)
      {
        _rec.Resume();
        return;
      }
      _rec.Pause();
    }

    private void RecordButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (_isRecording)
      {
        _rec.Stop();
        _progressTimer?.Stop();
        _progressTimer = null;
        _secondsElapsed = 0;
        RecordButton.Enabled = false;
        return;
      }
      textBoxResult.Text = "";
      UpdateProgress();


      string timestamp = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH-mm-ss");
      string videoPath = Path.Combine(Path.GetTempPath(), "ScreenRecorder", timestamp, timestamp + ".mp4");

  _progressTimer = new Timer();
      _progressTimer.Tick += _progressTimer_Tick;
      _progressTimer.Interval = 1000;
      _progressTimer.Start();
 _rec.Record(videoPath);
      _secondsElapsed = 0;
      _isRecording = true;

    }

    private void Rec_OnRecordingComplete(object sender, RecordingCompleteEventArgs e)
    {
      BeginInvoke(((Action)(() =>
      {
        string filePath = e.FilePath;

        textBoxResult.Text = filePath;
        PauseButton.Visible = false;
        RecordButton.Text = "Record";
        RecordButton.Enabled = true;
        this.labelStatus.Text = "Completed";
        _isRecording = false;
        CleanupResources();
      })));
    }

    private void Rec_OnRecordingFailed(object sender, RecordingFailedEventArgs e)
    {
      BeginInvoke(((Action)(() =>
      {
        PauseButton.Visible = false;
        RecordButton.Text = "Record";
        RecordButton.Enabled = true;
        labelStatus.Text = "Error:";
        labelError.Visible = true;
        labelError.Text = e.Error;
        _isRecording = false;
        CleanupResources();
      })));
    }

    private void _rec_OnStatusChanged(object sender, RecordingStatusEventArgs e)
    {
      BeginInvoke(((Action)(() =>
      {
        labelError.Visible = false;
        switch (e.Status)
        {
          case RecorderStatus.Idle:
            this.labelStatus.Text = "Idle";
            break;
          case RecorderStatus.Recording:
            PauseButton.Visible = true;
            if (_progressTimer != null)
              _progressTimer.Enabled = true;
            RecordButton.Text = "Stop";
            PauseButton.Text = "Pause";
            this.labelStatus.Text = "Recording";
            break;
          case RecorderStatus.Paused:
            if (_progressTimer != null)
              _progressTimer.Enabled = false;
            PauseButton.Text = "Resume";
            this.labelStatus.Text = "Paused";
            break;
          case RecorderStatus.Finishing:
            PauseButton.Visible = false;
            this.labelStatus.Text = "Finalizing video";
            break;
          default:
            break;
        }
      })));
    }

    private void _rec_OnSnapshotSaved(object sender, SnapshotSavedEventArgs e)
    {

    }

    private void _progressTimer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      _secondsElapsed++;
      UpdateProgress();
    }

    private void UpdateProgress()
    {
      labelTimestamp.Text = TimeSpan.FromSeconds(_secondsElapsed).ToString();
    }

    private void CleanupResources()
    {
      _progressTimer?.Stop();
      _progressTimer = null;
      _secondsElapsed = 0;
      _rec?.Dispose();
      _rec = null;
    }

    private void buttonOpenDirectory_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string directory = Path.Combine(Path.GetTempPath(), "ScreenRecorder");
      if (!Directory.Exists(directory))
      {
        Directory.CreateDirectory(directory);
      }
      System.Diagnostics.Process.Start(directory);
    }
    private void buttonDeleteRecordedVideos_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        Directory.Delete(Path.Combine(Path.GetTempPath(), "ScreenRecorder"), true);
        MessageBox.Show("Temp files deleted");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show("An error occured while deleting files: " + ex.Message);
      }
    }

    private void buttonCopyPath_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!string.IsNullOrEmpty(textBoxResult.Text))
      {
        Clipboard.SetText(textBoxResult.Text);
      }
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng quay màn hình video winform, Screen Recorder
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6060 11:20:23, 06/04/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.