NEWS

[C#] Di chuyển form không cần thanh title bar

[C#] Di chuyển form không cần thanh title bar
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 7253 10:35:01, 11/06/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách di chuyển form mà không cần drag vào thanh Titlebar C#.

Bình thường, khi các bạn thiết kế Form trong C#, thì mặc định có thanh title bar, nhưng bây giờ các bạn muốn chỉnh sửa giao diện của thanh Titlebar lại.

Vậy khi bỏ thanh Title bar của winform ra thì làm sao để di chuyển được form.

move form not title bar c#

Rất đơn giản, các bạn chỉ cần copy đoạn code của mình ơ bên dưới để chạy nhé.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace howto_move_form_wo_titlebar
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    // On left button, let the user drag the form.
    private void lblMoveForm_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if (e.Button == MouseButtons.Left)
      {
        // Release the mouse capture started by the mouse down.
        lblMoveForm.Capture = false;

        // Create and send a WM_NCLBUTTONDOWN message.
        const int WM_NCLBUTTONDOWN = 0x00A1;
        const int HTCAPTION = 2;
        Message msg =
          Message.Create(this.Handle, WM_NCLBUTTONDOWN,
            new IntPtr(HTCAPTION), IntPtr.Zero);
        this.DefWndProc(ref msg);
      }
    }

    private void btnClose_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }
  }
}

 

Và khi các bạn chỉnh thuộc tính của Form FormborderStye = none, để bỏ thanh title bar, thì các bạn sẽ không thể thu nhỏ được ứng dụng.

Các bạn cần thêm đoạn code sau để cho phép ứng dụng của bạn thu nhỏ được, khi click vào icon dưới thanh Taskbar của windows.

const int WS_MINIMIZEBOX = 0x20000;
const int CS_DBLCLKS = 0x8;

protected override CreateParams CreateParams
{
  get
  {
    CreateParams cp = base.CreateParams;
    cp.Style |= WS_MINIMIZEBOX;
    cp.ClassStyle |= CS_DBLCLKS;
    return cp;
  }
}

 

Thanks for watching!

Tags: titlebarwinform

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Di chuyển form không cần thanh title bar
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 7253 10:35:01, 11/06/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.