NEWS

[C#] Hướng dẫn insert nguyên datatable xuống database sqlserver

[C#] Hướng dẫn insert nguyên datatable xuống database sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 13419 09:07:02, 02/07/2018C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách insert nguyên dữ liệu datatable từ C# xuống sqlserver sử dụng Store Procedure.

Vấn đề insert nhiều dòng dữ liệu xuống một lúc trong C#, các bạn cũng có thể sử dụng Insert Bulk Copy trong C#

Các bạn có thể tham khảo bài viết ở đây BulkCopyInsert

Bình thường, khi các bạn insert dữ liệu từ C# xuống SQL, chúng ta thường sử dụng Parametter, để ngăn lỗi Sql Injection.

Cú pháp chúng ta thường dùng để insert dữ liệu xuống data:

sqlcom.Parameters.AddWithValue("@name", name);  

Ví dụ: chúng ta muốn insert dữ liệu khoảng 20 column, không lẽ chúng ta phải viết 20 dòng AddWithValue truyền vào.

Bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truyền nguyên Datatable vào Parameter để khi dữ liệu gởi xuống Store Procedure, chúng ta chỉ cần sử dụng cú pháp Insert into ... select là xong.

Bắt đầu mình hướng dẫn nhé.

Bước 1: Tạo bảng table ShopProduct trong sqlserver

CREATE TYPE [dbo].[ShopProduct] AS TABLE( 
  [ItemNumber] [int] NULL, 
  [ItemCode] [varchar](150) NULL, 
  [Name] [varchar](150) NULL, 
  [Price] [int] NULL  
) 

Bước 2: Tạo một Store Procedure usp_insertproducts để insert dữ liệu

create procedure [dbo].[usp_InsertProducts](@tableproducts ShopProduct readonly) 
as 
begin 
  insert into ShopProducts select [ItemCode],[Name],[Price] from @tableproducts 
end 

Bước 3: Viết code truyền Datatable vào parameter trên C#

DataTable dt = new DataTable(); 
//Add columns 
dt.Columns.Add(new DataColumn("ItemNumber", typeof(string))); 
dt.Columns.Add(new DataColumn("ItemCode", typeof(string))); 
dt.Columns.Add(new DataColumn("Name", typeof(string))); 
dt.Columns.Add(new DataColumn("Price", typeof(int))); 
//Add rows 
dt.Rows.Add("1000", "Code1", "Phone1", 20000); 
dt.Rows.Add("1001", "Code2", "Phone2", 30000); 
dt.Rows.Add("1002", "Code3", "Phone3", 50000); 
 
//sqlcon as SqlConnection 
SqlCommand sqlcom = new SqlCommand("usp_InsertProducts", sqlcon); 
sqlcom.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
sqlcom.Parameters.AddWithValue("@tableproducts", dt); 
sqlcom.Parameters.Add(prmReturn); 
sqlcon.Open(); 
sqlcom.ExecuteNonQuery(); 

=> Kết quả khi chúng ta insert

insert sql c#

HAVE FUN :)

Tags: datatablecrud databaseexcel

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn insert nguyên datatable xuống database sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 13419 09:07:02, 02/07/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.