NEWS

[C#] Hướng dẫn thiết kế ứng dụng Winform Single Instance

[C#] Hướng dẫn thiết kế ứng dụng Winform Single Instance
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6916 08:48:55, 29/06/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách thiết kế ứng dụng Single Instance (duy nhất một thể hiện) trong lập trình C# Winform.

[C#] Single Instance Application Winform

Mặc định khi các bạn viết ứng dụng trên Winform, build ứng dụng xong, các mở file ứng dụng chạy, khi click vào ứng dụng nhiều lần thì sẽ mở lên mỗi ứng dụng một instance.

Các bạn xem ứng dụng Multi Instance mặc định winform như hình bên dưới đây.

multi_instance_csharp

Các bạn nhìn hình trên, khi mình mở file exe thì cứ mỗi lần nhấp vào thì nó sẽ mở một Instance ứng dụng mới.

Và trong bài viết này, mình muốn là setup ứng dụng mỗi lần chạy chỉ duy nhất một Instance.

Và nếu ứng dụng đó đang bị thu nhỏ dưới thanh Taskbar (minimize) thì khi chúng ta click vào ứng dụng nó sẽ show ứng dụng đó lên trước Desktop, chứ không phải là chạy một instance của ứng dụng mới.

single_instance_demo

Để thực hiện các bạn tạo cho mình 3 files c#:

1. ProgramInfo.cs
2. SingleInstance.cs
3. Win32API.cs

Source code file ProgramInfo.cs c#:

namespace SingleInstanceApp
{
  class ProgramInfo
  {
    static public string AssemblyGuid
    {
      get
      {
        object[] attributes = Assembly.GetEntryAssembly().GetCustomAttributes(typeof(System.Runtime.InteropServices.GuidAttribute), false);
        if (attributes.Length == 0)
        {
          return String.Empty;
        }
        return ((System.Runtime.InteropServices.GuidAttribute)attributes[0]).Value;
      }
    }
  }
}

Source code file SingleInstance.cs

single_instance_csharp

Tiếp đến là source code cho file Win32API.cs

namespace SingleInstanceApp
{
	static public class Win32Api
	{
		[DllImport("user32")]
		public static extern int RegisterWindowMessage(string message);

		public static int RegisterWindowMessage(string format, params object[] args)
		{
			string message = String.Format(format, args);
			return RegisterWindowMessage(message);
		}

		public const int HWND_BROADCAST = 0xffff;
		public const int SW_SHOWNORMAL = 1;

		[DllImport("user32")]
		public static extern bool PostMessage(IntPtr hwnd, int msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam);

		[DllImportAttribute("user32.dll")]
		public static extern bool ShowWindow(IntPtr hWnd, int nCmdShow);

		[DllImportAttribute("user32.dll")]
		public static extern bool SetForegroundWindow(IntPtr hWnd);

		public static void ShowToFront(IntPtr window)
		{
			ShowWindow(window, SW_SHOWNORMAL);
			SetForegroundWindow(window);
		}
	}
}

Trong Form Main, các bạn thêm 2 dòng lệnh sau để cho phép ứng dụng tự động show Desktop khi ứng dụng bạn đang thu nhỏ dưới cửa sổ:

protected override void WndProc(ref Message message)
{
  if (message.Msg == SingleInstance.WM_SHOWFIRSTINSTANCE)
  {
    ShowWindow();
  }
  base.WndProc(ref message);
}

public void ShowWindow()
{
  Win32Api.ShowToFront(this.Handle);
}

Và các bạn chỉnh lại file Program.cs để setup cho ứng dụng chỉ chạy duy nhất một thể hiện Single Instance.

namespace SingleInstanceApp
{
  static class Program
  {
    /// <summary>
    /// The main entry point for the application.
    /// </summary>
    [STAThread]
    static void Main()
    {
      if (!SingleInstance.Start())
      {
        SingleInstance.ShowFirstInstance();
        return;
      }
      Application.EnableVisualStyles();
      Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
      Application.Run(new Form1());
      SingleInstance.Stop();
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn thiết kế ứng dụng Winform Single Instance
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6916 08:48:55, 29/06/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.