NEWS

[C#] Tra cứu mã số thuế cá nhân bằng CMND hoặc CCCD

[C#] Tra cứu mã số thuế cá nhân bằng CMND hoặc CCCD
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4729 16:39:37, 04/04/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẽ đến các bạn class MSTHelper.cs dùng để tra cứu mã số thuế cá nhân bằng cách nhập Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

[C#] Ứng dụng tra cứu mã số thuế cá nhân

Trong lập trình, nếu bạn nào đang làm về nhân sự thì có thể tích hợp class của mình vào để tra cứu thông tin dễ dàng.

Ứng dụng này, mình viết được lấy dữ liệu từ trang web masothue.com 

Giao diện demo ứng dụng tra cứu mã số thuế cá nhân C#:

tracuu_mst_canhan

Đầu tiên các bạn tạo cho mình một class MSTHelper.cs c#:

using HtmlAgilityPack;
using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace TraCuuMSTCanhan
{

  class MSTHelper
  {
    private readonly string URL = "https://masothue.com";

    public class ResponseData
    {
      public int success { get; set; }
      public string message { get; set; }
      public string url { get; set; }
    }

    public class TaxInfomation
    {
      public bool susscess { get; set; }
      public string message { get; set; }
      public string mst { get; set; }
      public string name { get; set; }
      public string deputy { get; set; }
      public string address { get; set; }
      public string date_actived { get; set; }
      public string status { get; set; }
      public string by_manager { get; set; }
      public string note { get; set; }
    }


    public Task<TaxInfomation> GetTaxInfomation(string taxCode)
    {
      var task = Task.Run(async () =>
      {
        HttpClient httpClient;
        ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Tls12;
        var handler = new HttpClientHandler();
        //handler.UseProxy = true;
        //handler.Proxy = new HttpToSocks5Proxy("192.111.137.35", 4145);
        handler.AllowAutoRedirect = true;
        //handler.MaxAutomaticRedirections = 2;
        httpClient = new HttpClient(handler);
        httpClient.Timeout = TimeSpan.FromSeconds(5);
        var form_data = new Dictionary<string, string>();
        form_data.Add("type", "auto");
        form_data.Add("force-search", "1");
        form_data.Add("q", taxCode);
        var req = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, $"{URL}/Ajax/Search") { Content = new FormUrlEncodedContent(form_data) };

        //req.Headers.Add("method", "post");     
        req.Headers.Add("scheme", "https");
        req.Headers.Add("X-Requested-With", "XMLHttpRequest");
        req.Headers.Add("origin", $"{URL}");
        req.Headers.Add("user-agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36");
        httpClient.DefaultRequestHeaders.CacheControl = new CacheControlHeaderValue { NoCache = false };

        var res = await httpClient.SendAsync(req);


        var html = await res.Content.ReadAsStringAsync();

        var responseData = JsonConvert.DeserializeObject<ResponseData>(html);
        if (responseData.success == 0)
        {
          return new TaxInfomation { susscess = false, message = responseData.message };
        }
        else
        {
          // return new TaxInfomation { susscess = false, mst = responseData.url };
          //HttpResponseMessage response = await httpClient.GetAsync($"{URL}{responseData.url}");
          //var htmlData = await response.Content.ReadAsStringAsync();
          //var web = new HtmlWeb();
          var urlInfo = $"{URL}{responseData.url}?t={DateTime.Now.TimeOfDay.TotalMilliseconds}";
          var wrequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(urlInfo);
          wrequest.KeepAlive = false;
          wrequest.ProtocolVersion = HttpVersion.Version10;
          wrequest.Timeout = System.Threading.Timeout.Infinite;
          wrequest.Method = @"GET";
          wrequest.ContentType = @"application/x-www-form-urlencoded";
          wrequest.UserAgent = @"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)";
          wrequest.Accept = "*/*";
          wrequest.UseDefaultCredentials = true;
          wrequest.Proxy.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials;
          var wresponse = wrequest.GetResponse();
          var responseStream = wresponse.GetResponseStream();
          var readStream = new StreamReader(responseStream, Encoding.UTF8);
          var response = readStream.ReadToEnd();
          //var page = await web.LoadFromWebAsync(urlInfo);
          var page = new HtmlAgilityPack.HtmlDocument();
          page.LoadHtml(response);
          //if(string.IsNullOrEmpty(htmlData))
          //  return new TaxInfomation { susscess = false, message = responseData.message };
          var table_info = page.DocumentNode.SelectSingleNode("//table[@class='table-taxinfo']").InnerHtml;
          page.LoadHtml(table_info);
          var Name = page.DocumentNode.SelectSingleNode("//thead/tr").InnerText.Replace("\n", "");
          HtmlNodeCollection AllNodes = page.DocumentNode.SelectNodes("//td");
          List<string> listData = new List<string>();
          var taxInfo = new TaxInfomation();
          taxInfo.susscess = true;
          taxInfo.name = Name;
          foreach (var node in AllNodes)
          {
            var body = node.InnerText;
            listData.Add(body);
          }
          taxInfo.mst = listData[1];
          taxInfo.address = listData.Count == 12 ? "" : listData[3];
          taxInfo.deputy = listData.Count == 12 ? listData[3] : listData[5];
          taxInfo.date_actived = listData.Count == 12 ? listData[5] : listData[7];
          taxInfo.by_manager = listData.Count == 12 ? listData[7] : listData[9];
          taxInfo.status = listData.Count == 12 ? listData[9] : listData[11];

          taxInfo.note = listData[listData.Count-2].Split('.')[0].Replace("\n", ""); 


          return taxInfo;
        }
      });
      return task;
    }


  }
}

Và gọi hàm này vào để sử dụng nhé.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace TraCuuMSTCanhan
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private async void btnSearch_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!string.IsNullOrEmpty(txtCmnd.Text.Trim()))
      {
        var info = await new MSTHelper().GetTaxInfomation(txtCmnd.Text.Trim());
        if(info.susscess)
        {
          lblghichu.Text = info.note;
          lblhoten.Text = info.name;
          lblmasothue.Text = info.mst;
          lbldiachi.Text = info.address;
          lblQuanlyboi.Text = info.by_manager;
          lblNguoidaidien.Text = info.deputy;
          lbltinhtrang.Text = info.status;
          lblNgaydk.Text = info.date_actived;
        }
        else
        {
          lblghichu.Text = info.message;
          lblhoten.Text = "-";
          lblmasothue.Text = "-";
          lbldiachi.Text = "-";
          lblQuanlyboi.Text = "-";
          lblNguoidaidien.Text = "-";
          lbltinhtrang.Text = "-";
          lblNgaydk.Text = "-";
        }
      }
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

 
Tags: tra cuu mst ca nhan c#get ma so thue c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Tra cứu mã số thuế cá nhân bằng CMND hoặc CCCD
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4729 16:39:37, 04/04/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.