NEWS

[C#] Tìm và lấy tất cả email từ Text File

[C#] Tìm và lấy tất cả email từ Text File
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2097 11:29:29, 22/08/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn đoạn code giùm để tìm và lấy tất cả các email từ trong 1 file text.

[C#] Extract Email Addresses from Text File

Ví dụ: các bạn có file text input.txt như sau

This text file contains eddiejackson1@test.com AA aa BB bb.
This text file contains eddiejackson2@test.com CC cc DD dd.
This text file contains eddiejackson3@test.com EE ee FF ff.
This text file contains eddiejackson4@test.com 1234567890.
This text file contains eddiejackson5@test.com 1234567890.
This text file contains eddiejackson6@test.com 1234567890.

và kết quả chúng ta mong muốn là lấy danh sách email từ file input.txt xuất ra file text output.txt như sau:

eddiejackson1@test.com
eddiejackson2@test.com
eddiejackson3@test.com
eddiejackson4@test.com
eddiejackson5@test.com
eddiejackson6@test.com

extract_email

Source code extract email from text file C#:

using System;
using System.IO;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Text;
 
class ExtractEmailAddresses
{
 
  public static void Main()
  {
    // read data
    string input = File.ReadAllText(@"C:\csharp\return_email\input.txt");
    //Console.Write(input);
 
    // email address pattern
    const string Pattern =
      @"(([\w-]+\.)+[\w-]+|([a-zA-Z]{1}|[\w-]{2,}))@"
      + @"((([0-1]?[0-9]{1,2}|25[0-5]|2[0-4][0-9])\.([0-1]?[0-9]{1,2}|25[0-5]|2[0-4][0-9])\."
       + @"([0-1]?[0-9]{1,2}|25[0-5]|2[0-4][0-9])\.([0-1]?[0-9]{1,2}|25[0-5]|2[0-4][0-9])){1}|"
      + @"([a-zA-Z]+[\w-]+\.)+[a-zA-Z]{2,4})";
     
    // set up regex instance with options
    Regex emailPattern = new Regex(Pattern, RegexOptions.Compiled | RegexOptions.IgnoreCase);
    
    // perform match
    MatchCollection emailMatches = emailPattern.Matches(input);
 
    // set up our string builder
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
 
    // build the list
    Console.WriteLine("---EXTRACTED EMAIL ADDRESSES---");
    foreach (Match emailMatch in emailMatches)
    {
      // add address to builder
      sb.AppendLine(emailMatch.Value);
 
      // display to console
      Console.WriteLine("\n {0}", emailMatch.Value);
 
    }
 
    // write to file
    File.WriteAllText(@"C:\csharp\return_email\output.txt", sb.ToString());
 
    // exit
    Console.WriteLine("\nPress any key to continue...");
    Console.ReadKey();
  }
}

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Tìm và lấy tất cả email từ Text File
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2097 11:29:29, 22/08/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.