NEWS

[C#] Hướng dẫn thêm xóa sửa XML File trong Winform Linq

[C#] Hướng dẫn thêm xóa sửa XML File trong Winform Linq
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4092 13:44:54, 01/09/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm việc với tập tin file XML sử dụng XML LinQ trong C#, winform.

[C#] CRUD XML File using LinQ Winform

XML_THUMB_YOUTUBE

Vậy file XML là gì?

XML là từ viết tắt của từ Extensible Markup Language là ngôn ngữ đánh dấu mở rộng.

XML có chức năng truyền dữ liệu và mô tả nhiều loại dữ liệu khác nhau. Tác dụng chính của XML là đơn giản hóa việc chia sẻ dữ liệu giữa các nền tảng và các hệ thống được kết nối thông qua mạng Internet.

Chúng ta thường sử dụng tập tin XML để lưu trữ các thông tin cấu hình của phần mềm ứng dụng.

Bài này mình sẽ thao tác với tập tin XML Employee Data như dưới đây:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Employees>
 <Employee>
  <id>2</id>
  <fullname>Trịnh Quốc Khang</fullname>
  <salary>67800000</salary>
  <email>Quockhang@gmail.com</email>
  <address>Biên Hòa - Đồng Nai</address>
 </Employee>
 <Employee>
  <id>3</id>
  <fullname>Nguyễn Thảo</fullname>
  <salary>67800000</salary>
  <email>Quockhang@gmail.com</email>
  <address>Biên Hòa - Đồng Nai</address>
 </Employee>
 <Employee>
  <id>4</id>
  <fullname>Nguyễn Đình Tuyên</fullname>
  <salary>67800000</salary>
  <email>Quockhang@gmail.com</email>
  <address>Biên Hòa - Đồng Nai</address>
 </Employee>
</Employees>

Video demo ứng dụng CRUD XML C#:

Full source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Xml.Linq;

namespace CRUDXmlFile
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private XDocument xmldoc;
    private string URL_XML_FILE = "data_employees.xml";
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      LoadDataEmployees();
    }

    public void LoadDataEmployees()
    {
      xmldoc = XDocument.Load(URL_XML_FILE);
      var data = xmldoc.Descendants("Employee").Select(p => new
      {
        Id = p.Element("id").Value,
        FullName = p.Element("fullname").Value,
        Salary = p.Element("salary").Value,
        Email = p.Element("email").Value,
        Address = p.Element("address").Value
      }).OrderBy(p => p.Id).ToList();
      

      txt_id.DataBindings.Clear();
      txt_fullname.DataBindings.Clear();
      txt_salary.DataBindings.Clear();
      txt_email.DataBindings.Clear();
      txt_address.DataBindings.Clear();

      txt_id.DataBindings.Add("text", data, "id");
      txt_fullname.DataBindings.Add("text", data, "fullname");
      txt_salary.DataBindings.Add("text", data, "salary");
      txt_email.DataBindings.Add("text", data, "email");
      txt_address.DataBindings.Add("text", data, "address");
      dataGridView1.DataSource = data;

    }

    private void btn_add_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      foreach (var item in group_info.Controls)
      {
        if(item is TextBox)
        {
          (item as TextBox).Clear();
        }
      }
      txt_id.Focus();
    }

    private void btn_save_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      XElement emp = new XElement("Employee",
        new XElement("id", txt_id.Text),
        new XElement("fullname", txt_fullname.Text),
        new XElement("salary", txt_salary.Text),
        new XElement("email", txt_email.Text),
        new XElement("address", txt_address.Text));
      xmldoc.Root.Add(emp);
      xmldoc.Save(URL_XML_FILE);
      LoadDataEmployees();
      btn_add_Click(null, null);
    }

    private void btn_update_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      XElement emp = xmldoc.Descendants("Employee").FirstOrDefault(p => p.Element("id").Value == txt_id.Text);
      if (emp != null)
      {
        emp.Element("fullname").Value = txt_fullname.Text;
        emp.Element("salary").Value = txt_salary.Text;
        emp.Element("email").Value = txt_email.Text;
        emp.Element("address").Value = txt_address.Text;     
        xmldoc.Save(URL_XML_FILE);
        LoadDataEmployees();
        btn_add_Click(null, null);
      }
    }

    private void btn_delete_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      XElement emp = xmldoc.Descendants("Employee").FirstOrDefault(p => p.Element("id").Value == txt_id.Text);
      if (emp != null)
      {
        emp.Remove();
        xmldoc.Save(URL_XML_FILE);
        LoadDataEmployees();
        btn_add_Click(null, null);
      }
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: crud xml c#read xml file c#write file xml c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn thêm xóa sửa XML File trong Winform Linq
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4092 13:44:54, 01/09/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.