NEWS

[C#] Trigger DataRow thêm, sửa, xóa trên DataTable Winform

[C#] Trigger DataRow thêm, sửa, xóa trên DataTable Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10233 15:11:41, 27/05/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn các trigger datarow trên DataTable lập trình C# winform.

[C#] Trigger datatable changed, added, deleted winform

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng Trigger DataTable changed C# Winform:

datatable_changed

Ở hình trên, các bạn thấy mình có một dữ liệu dataTable Origin:

khi chúng ta thay đổi dữ liệu, thêm dữ liệu mới hoặc xóa một dòng, thì khi get dữ liệu chúng ta sẽ được dữ liệu vào 3 bảng: Added, Modifined và Deleted.

Nếu bạn nào đang viết ứng dụng thêm xóa sửa dữ liệu trực tiếp trên GridView, có thể sử dụng bài này để mình trigger dữ liệu vào database.

Trong DataTable có cung cấp cho chúng ta hàm GetChanges() với tham số truyền vào là DataRowState.

 1. Table Added: table.GetChanges(DataRowState.Added);
 2. Table Modifined: table.GetChanges(DataRowState.Modified);
 3. Table Deleted: table.GetChanges(DataRowState.Deleted);

Riêng với Datarow state Deleted, khi các bạn xóa đi rồi muốn lấy dữ liệu đã xóa để insert vào table deleted, chúng ta sẽ sử dụng  DataRowVersion.Original để lấy dữ liệu

VD: 

var quantity = oRow["Quantity", DataRowVersion.Original];

Khi các bạn xác nhận lấy dữ liệu thay đổi xong, các bạn cần gọi hàm:

table.AcceptChanges();

Để xác nhận dữ liệu mới thay đổi về Origin.

Dưới đây là full source code Demo Trigger Datatable Changed C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace triggerDataTable
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    DataTable table;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      table = new DataTable();
      table.Columns.Add("ID", typeof(int));
      table.Columns.Add("Name", typeof(string));
      table.Columns.Add("Quantity", typeof(decimal));
      table.Columns.Add("Price", typeof(decimal));

      table.Rows.Add(1, "Apple", 5, 12.5);
      table.Rows.Add(1, "Banana", 8, 5.25);
      table.Rows.Add(1, "Tomato", 3, 4.23);
      table.Rows.Add(1, "Oranges", 7, 15.28);
      table.Rows.Add(1, "Lemon", 15, 12.36);
      table.Rows.Add(1, "Water Lemon", 23, 9.63);
      table.Rows.Add(1, "Cherry", 9, 7.5);
      table.Rows.Add(1, "Coconuts", 18, 20.1);
      table.Rows.Add(1, "Kiwi", 2, 15.23);
      table.AcceptChanges();
      gridControl1.DataSource = table;
    }

    private void btn_checkStatus_Click(object sender, EventArgs e)
    {     
      var changeTable = table.GetChanges(DataRowState.Modified);
      gridControl2.DataSource = changeTable;      
    }

    private void gridView1_RowCellClick(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.RowCellClickEventArgs e)
    {
      if(e.Column == col_delete)
      {
        gridView1.DeleteRow(e.RowHandle);
      }
    }

    private void simpleButton1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var table_deleted = table.GetChanges(DataRowState.Deleted);
      if (table_deleted == null) { gridControl3.DataSource = null; return; }
      var tableDeleted = table.Clone();
      foreach (DataRow oRow in table.GetChanges(DataRowState.Deleted).Rows)
      {
        var id = oRow["ID", DataRowVersion.Original];
        var name = oRow["Name", DataRowVersion.Original];
        var quantity = oRow["Quantity", DataRowVersion.Original];
        var price = oRow["Price", DataRowVersion.Original];
        tableDeleted.Rows.Add(id, name, quantity, price);
      }
      gridControl3.DataSource = tableDeleted;
     
    }

    private void simpleButton2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var changeTable = table.GetChanges(DataRowState.Added);
      gridControl4.DataSource = changeTable;
     
    }

    private void simpleButton3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      table.AcceptChanges();
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Trigger DataRow thêm, sửa, xóa trên DataTable Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10233 15:11:41, 27/05/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.