[C#] Chia sẽ class Install, Uninstall, Start và Stop Services Winform

[C#] Chia sẽ class Install, Uninstall, Start và Stop Services Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2197 12:51:12, 24/02/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẽ đến các bạn Class làm việc với Services trên Winform C#.

[C#] Class Services Helper Install, Uninstall, Start and Stop Services Winform

install_services_thumb

Trong lập trình C#, Winform khi các bạn tạo một dịch vụ services xong, và muốn thực hiện các thao tác cài đặt dịch vụ bằng Winform, thì các bạn có thể sử dụng class và các phương thức ở bên dưới.

Trong bài viết tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn, cách tạo một services cơ bản trên winform.

Đầu tiên, các bạn tạo cho mình một class ServiceInstaller.cs C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

namespace SearchFile
{
  class ServiceInstaller
  {
    private const int STANDARD_RIGHTS_REQUIRED = 0xF0000;
    private const int SERVICE_WIN32_OWN_PROCESS = 0x00000010;

    [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
    private class SERVICE_STATUS
    {
      public int dwServiceType = 0;
      public ServiceState dwCurrentState = 0;
      public int dwControlsAccepted = 0;
      public int dwWin32ExitCode = 0;
      public int dwServiceSpecificExitCode = 0;
      public int dwCheckPoint = 0;
      public int dwWaitHint = 0;
    }

    #region OpenSCManager
    [DllImport("advapi32.dll", EntryPoint = "OpenSCManagerW", ExactSpelling = true, CharSet = CharSet.Unicode, SetLastError = true)]
    static extern IntPtr OpenSCManager(string machineName, string databaseName, ScmAccessRights dwDesiredAccess);
    #endregion

    #region OpenService
    [DllImport("advapi32.dll", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Auto)]
    static extern IntPtr OpenService(IntPtr hSCManager, string lpServiceName, ServiceAccessRights dwDesiredAccess);
    #endregion

    #region CreateService
    [DllImport("advapi32.dll", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Auto)]
    private static extern IntPtr CreateService(IntPtr hSCManager, string lpServiceName, string lpDisplayName, ServiceAccessRights dwDesiredAccess, int dwServiceType, ServiceBootFlag dwStartType, ServiceError dwErrorControl, string lpBinaryPathName, string lpLoadOrderGroup, IntPtr lpdwTagId, string lpDependencies, string lp, string lpPassword);
    #endregion

    #region CloseServiceHandle
    [DllImport("advapi32.dll", SetLastError = true)]
    [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
    static extern bool CloseServiceHandle(IntPtr hSCObject);
    #endregion

    #region QueryServiceStatus
    [DllImport("advapi32.dll")]
    private static extern int QueryServiceStatus(IntPtr hService, SERVICE_STATUS lpServiceStatus);
    #endregion

    #region DeleteService
    [DllImport("advapi32.dll", SetLastError = true)]
    [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
    private static extern bool DeleteService(IntPtr hService);
    #endregion

    #region ControlService
    [DllImport("advapi32.dll")]
    private static extern int ControlService(IntPtr hService, ServiceControl dwControl, SERVICE_STATUS lpServiceStatus);
    #endregion

    #region StartService
    [DllImport("advapi32.dll", SetLastError = true)]
    private static extern int StartService(IntPtr hService, int dwNumServiceArgs, int lpServiceArgVectors);
    #endregion

    public static void Uninstall(string serviceName)
    {
      IntPtr scm = OpenSCManager(ScmAccessRights.AllAccess);

      try
      {
        IntPtr service = OpenService(scm, serviceName, ServiceAccessRights.AllAccess);
        if (service == IntPtr.Zero)
          throw new ApplicationException("Service not installed.");

        try
        {
          StopService(service);
          if (!DeleteService(service))
            throw new ApplicationException("Could not delete service " + Marshal.GetLastWin32Error());
        }
        finally
        {
          CloseServiceHandle(service);
        }
      }
      finally
      {
        CloseServiceHandle(scm);
      }
    }

    public static bool ServiceIsInstalled(string serviceName)
    {
      IntPtr scm = OpenSCManager(ScmAccessRights.Connect);

      try
      {
        IntPtr service = OpenService(scm, serviceName, ServiceAccessRights.QueryStatus);

        if (service == IntPtr.Zero)
          return false;

        CloseServiceHandle(service);
        return true;
      }
      finally
      {
        CloseServiceHandle(scm);
      }
    }

    public static void InstallAndStart(string serviceName, string displayName, string fileName)
    {
      IntPtr scm = OpenSCManager(ScmAccessRights.AllAccess);

      try
      {
        IntPtr service = OpenService(scm, serviceName, ServiceAccessRights.AllAccess);

        if (service == IntPtr.Zero)
          service = CreateService(scm, serviceName, displayName, ServiceAccessRights.AllAccess, SERVICE_WIN32_OWN_PROCESS, ServiceBootFlag.AutoStart, ServiceError.Normal, fileName, null, IntPtr.Zero, null, null, null);

        if (service == IntPtr.Zero)
          throw new ApplicationException("Failed to install service.");

        try
        {
          StartService(service);
        }
        finally
        {
          CloseServiceHandle(service);
        }
      }
      finally
      {
        CloseServiceHandle(scm);
      }
    }

    public static void StartService(string serviceName)
    {
      IntPtr scm = OpenSCManager(ScmAccessRights.Connect);

      try
      {
        IntPtr service = OpenService(scm, serviceName, ServiceAccessRights.QueryStatus | ServiceAccessRights.Start);
        if (service == IntPtr.Zero)
          throw new ApplicationException("Could not open service.");

        try
        {
          StartService(service);
        }
        finally
        {
          CloseServiceHandle(service);
        }
      }
      finally
      {
        CloseServiceHandle(scm);
      }
    }

    public static void StopService(string serviceName)
    {
      IntPtr scm = OpenSCManager(ScmAccessRights.Connect);

      try
      {
        IntPtr service = OpenService(scm, serviceName, ServiceAccessRights.QueryStatus | ServiceAccessRights.Stop);
        if (service == IntPtr.Zero)
          throw new ApplicationException("Could not open service.");

        try
        {
          StopService(service);
        }
        finally
        {
          CloseServiceHandle(service);
        }
      }
      finally
      {
        CloseServiceHandle(scm);
      }
    }

    private static void StartService(IntPtr service)
    {
      SERVICE_STATUS status = new SERVICE_STATUS();
      StartService(service, 0, 0);
      var changedStatus = WaitForServiceStatus(service, ServiceState.StartPending, ServiceState.Running);
      if (!changedStatus)
        throw new ApplicationException("Unable to start service");
    }

    private static void StopService(IntPtr service)
    {
      SERVICE_STATUS status = new SERVICE_STATUS();
      ControlService(service, ServiceControl.Stop, status);
      var changedStatus = WaitForServiceStatus(service, ServiceState.StopPending, ServiceState.Stopped);
      if (!changedStatus)
        throw new ApplicationException("Unable to stop service");
    }

    public static ServiceState GetServiceStatus(string serviceName)
    {
      IntPtr scm = OpenSCManager(ScmAccessRights.Connect);

      try
      {
        IntPtr service = OpenService(scm, serviceName, ServiceAccessRights.QueryStatus);
        if (service == IntPtr.Zero)
          return ServiceState.NotFound;

        try
        {
          return GetServiceStatus(service);
        }
        finally
        {
          CloseServiceHandle(service);
        }
      }
      finally
      {
        CloseServiceHandle(scm);
      }
    }

    private static ServiceState GetServiceStatus(IntPtr service)
    {
      SERVICE_STATUS status = new SERVICE_STATUS();

      if (QueryServiceStatus(service, status) == 0)
        throw new ApplicationException("Failed to query service status.");

      return status.dwCurrentState;
    }

    private static bool WaitForServiceStatus(IntPtr service, ServiceState waitStatus, ServiceState desiredStatus)
    {
      SERVICE_STATUS status = new SERVICE_STATUS();

      QueryServiceStatus(service, status);
      if (status.dwCurrentState == desiredStatus) return true;

      int dwStartTickCount = Environment.TickCount;
      int dwOldCheckPoint = status.dwCheckPoint;

      while (status.dwCurrentState == waitStatus)
      {
        // Do not wait longer than the wait hint. A good interval is
        // one tenth the wait hint, but no less than 1 second and no
        // more than 10 seconds.

        int dwWaitTime = status.dwWaitHint / 10;

        if (dwWaitTime < 1000) dwWaitTime = 1000;
        else if (dwWaitTime > 10000) dwWaitTime = 10000;

        Thread.Sleep(dwWaitTime);

        // Check the status again.

        if (QueryServiceStatus(service, status) == 0) break;

        if (status.dwCheckPoint > dwOldCheckPoint)
        {
          // The service is making progress.
          dwStartTickCount = Environment.TickCount;
          dwOldCheckPoint = status.dwCheckPoint;
        }
        else
        {
          if (Environment.TickCount - dwStartTickCount > status.dwWaitHint)
          {
            // No progress made within the wait hint
            break;
          }
        }
      }
      return (status.dwCurrentState == desiredStatus);
    }

    private static IntPtr OpenSCManager(ScmAccessRights rights)
    {
      IntPtr scm = OpenSCManager(null, null, rights);
      if (scm == IntPtr.Zero)
        throw new ApplicationException("Could not connect to service control manager.");

      return scm;
    }
  }


  public enum ServiceState
  {
    Unknown = -1, // The state cannot be (has not been) retrieved.
    NotFound = 0, // The service is not known on the host server.
    Stopped = 1,
    StartPending = 2,
    StopPending = 3,
    Running = 4,
    ContinuePending = 5,
    PausePending = 6,
    Paused = 7
  }

  [Flags]
  public enum ScmAccessRights
  {
    Connect = 0x0001,
    CreateService = 0x0002,
    EnumerateService = 0x0004,
    Lock = 0x0008,
    QueryLockStatus = 0x0010,
    ModifyBootConfig = 0x0020,
    StandardRightsRequired = 0xF0000,
    AllAccess = (StandardRightsRequired | Connect | CreateService |
           EnumerateService | Lock | QueryLockStatus | ModifyBootConfig)
  }

  [Flags]
  public enum ServiceAccessRights
  {
    QueryConfig = 0x1,
    ChangeConfig = 0x2,
    QueryStatus = 0x4,
    EnumerateDependants = 0x8,
    Start = 0x10,
    Stop = 0x20,
    PauseContinue = 0x40,
    Interrogate = 0x80,
    UserDefinedControl = 0x100,
    Delete = 0x00010000,
    StandardRightsRequired = 0xF0000,
    AllAccess = (StandardRightsRequired | QueryConfig | ChangeConfig |
           QueryStatus | EnumerateDependants | Start | Stop | PauseContinue |
           Interrogate | UserDefinedControl)
  }

  public enum ServiceBootFlag
  {
    Start = 0x00000000,
    SystemStart = 0x00000001,
    AutoStart = 0x00000002,
    DemandStart = 0x00000003,
    Disabled = 0x00000004
  }

  public enum ServiceControl
  {
    Stop = 0x00000001,
    Pause = 0x00000002,
    Continue = 0x00000003,
    Interrogate = 0x00000004,
    Shutdown = 0x00000005,
    ParamChange = 0x00000006,
    NetBindAdd = 0x00000007,
    NetBindRemove = 0x00000008,
    NetBindEnable = 0x00000009,
    NetBindDisable = 0x0000000A
  }

  public enum ServiceError
  {
    Ignore = 0x00000000,
    Normal = 0x00000001,
    Severe = 0x00000002,
    Critical = 0x00000003
  }
}

Và dưới đây là cách sử dụng các hàm.

Đầu tiên, khai báo tên Service chúng ta cần thao tác.

public string SERVICES_NAME = "ServiceApp";

1. Hàm kiểm tra trạng thái Services có đang hoạt động hay không.

public void CheckStatusMyServices()
{
  var service = ServiceController.GetServices().FirstOrDefault(s => s.ServiceName == SERVICES_NAME);      
  if (service != null)
  {
    lbl_status.ForeColor = Color.Green;
    lbl_status.Text = $"Trạng thái: {SERVICES_NAME} installed";

    if (service.Status == ServiceControllerStatus.Running)
    {
      lbl_status.Text = $"Trạng thái: {SERVICES_NAME} is {service.Status}";
    }
    else
    {
      lbl_status.ForeColor = Color.Red;
      lbl_status.Text = $"Trạng thái: {SERVICES_NAME} is {service.Status}";
    }

  }
  else
  {
    lbl_status.ForeColor = Color.DarkGray;
    lbl_status.Text = $"Trạng thái: {SERVICES_NAME} not installed";
  }
}

2. Hàm Cài đặt Install và khởi động dịch vụ Services

ServiceInstaller.InstallAndStart(SERVICES_NAME, "Search Services", PATH_SERVICE);

Với PATH_SERVICE là đường dẫn đến file exe của service

 string PATH_SERVICE = TEMP_PATH + "ServicesApp.exe";

3. Hàm gỡ bỏ cài đặt Uninstall Services

ServiceInstaller.Uninstall(SERVICES_NAME);

4. Hàm chạy khởi động start service

ServiceInstaller.StartService(SERVICES_NAME);

5. Hàm dừng dịch vụ Service

ServiceInstaller.StopService(SERVICES_NAME);

6. Hàm kiểm tra xem ứng dụng có đang chạy quyền Administrator hay không?

public bool IsAdministrator()
{
  var identity = WindowsIdentity.GetCurrent();
  var principal = new WindowsPrincipal(identity);
  return principal.IsInRole(WindowsBuiltInRole.Administrator);
}

Thanks for watching!

Tags: install services c#uninstall services c#start services c#stop services c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Chia sẽ class Install, Uninstall, Start và Stop Services Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2197 12:51:12, 24/02/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.