[C#] Hướng dẫn sử dụng SQL Table Dependency để gởi và nhận Message từ Database SQLSERVER

[C#] Hướng dẫn sử dụng SQL Table Dependency để gởi và nhận Message từ Database SQLSERVER
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6273 09:03:08, 09/01/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng SqlDependency C# sử dụng thư viện SqlTableDependency trên Nuget.

[C#] Sử dụng thư viện SqlTableDependency SQLSERVER

Khi các bạn viết ứng dụng dạng Client - Server, khi nhân viên A ở máy tính A gởi Request cho Sếp ở máy tính B.

Và dưới đây là giao diện demo của ứng dụng:

sql_table_dependency_demo

Thì làm sao khi nhân viên A gởi Request thì ở máy Sếp sẽ nhận được thông báo có Request từ nhân Viên A.

Tùy theo mục đích, các bạn có thể sử dụng thư viện này để tùy biến cho công việc của mình.

Để cài đặt thư viện, project các bạn cần chạy trên NetFrameWork 4.5.1 trở lên.

Từ giao diện Nuget Console, các bạn gõ lệnh sau để cài đặt thư viện SqlTableDependency vào Project của mình.

PM> Install-Package SqlTableDependency -Version 8.5.3

Tiếp theo, ở trong Database Sql server, các bạn cần Enable services Broker sql để sử dụng được chức năng này.

Trong Sql server các bạn sử dụng lệnh sau:

-- Enable Service Broker (chỉ chạy câu này thôi nhé)
alter database [dbname] set enable_broker with rollback immediate;

-- Disable Service Broker
ALTER DATABASE [Database_name] SET DISABLE_BROKER;

-- Kiểm tra services Borker
SELECT is_broker_enabled FROM sys.databases WHERE name = 'Database_name';

Source code C# SqlTableDependency:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

using TableDependency.SqlClient;
using TableDependency.SqlClient.Base;
using TableDependency.SqlClient.Base.EventArgs;

namespace SqlTableDependency_Csharp
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public class Customer
    {
      public int EmployeeID { get; set; }
      public string FirstName { get; set; }
      public string LastName { get; set; }
    }

    private string _con = @"Server=.NGUYENTHAO;Database=NORTHWND;User Id=sa;Password=xxx;";
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
    }
    public void Changed(object sender, RecordChangedEventArgs<Customer> e)
    {
      var changedEntity = e.Entity;
      var str = new StringBuilder();
      str.Append("====================================================" + Environment.NewLine);
      str.Append("DML operation: " + e.ChangeType + Environment.NewLine);
      str.Append("EmployeeID: " + changedEntity.EmployeeID + Environment.NewLine);
      str.Append("FirstName: " + changedEntity.FirstName + Environment.NewLine);
      str.Append("LastName: " + changedEntity.LastName + Environment.NewLine);
      str.Append("====================================================");

      richTextBox1.BeginInvoke(new Action(() => {

        richTextBox1.Text += str.ToString() + Environment.NewLine;

      }));
    }
    SqlTableDependency<Customer> dep;
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      var mapper = new ModelToTableMapper<Customer>();
      mapper.AddMapping(c => c.EmployeeID, "EmployeeID");
      mapper.AddMapping(c => c.FirstName, "FirstName");
      mapper.AddMapping(c => c.LastName, "LastName");
      
      mapper.AddMapping(c => c.FirstName, "FirstName");
      dep = new SqlTableDependency<Customer>(_con, "Customer", mapper: mapper);
     
      dep.OnChanged + (bằng) Changed;
      dep.Start();
      
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      dep.Stop();
    }
  }
}

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

Tags: broker message sqlsever c#sql table dependency c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng SQL Table Dependency để gởi và nhận Message từ Database SQLSERVER
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6273 09:03:08, 09/01/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.