NEWS

[C# - WPF] Chia sẽ source code lấy thông tin CPU, Ram, HDD, OS Windows, các phần mềm cài đặt trên máy tính

[C# - WPF] Chia sẽ source code lấy thông tin CPU, Ram, HDD, OS Windows, các phần mềm cài đặt trên máy tính
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 249 07:53:21, 14/09/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn source code lấy thông tin: Hardware, Software trên máy tính bằng ngôn ngữ C# WPF.

[C# - WPF] Get systeminfo Hardware and Software in Computer

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng:

system_info_wpf

 1. Bấm nút Lấy thông tin để lấy thông tin phần cứng và phần mềm
 2. Hỗ trợ xuất danh sách ra File Excel.

Các bạn tạo 1 class SystemInfoHelper.cs

P/s: Class này các bạn tải ở source code bên dưới về để sử dụng.

Source code C# sử dụng ở MainWindow:

using Microsoft.Win32;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using SystemInfoWpf.Helpers;

namespace SystemInfoWpf
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
      this.Loaded += MainWindow_Loaded;
      btnExport.Click += BtnExport_Click;
      btnGetData.Click += BtnGetData_Click;
    }

    private void BtnGetData_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      dataInfo = SystemInfoHelper.GetSystemInfo();
      myDataGridview.ItemsSource = dataInfo.DefaultView;
    }

    DataTable dataInfo;
    private void BtnExport_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {      

      Microsoft.Office.Interop.Excel.Application excel = null;
      Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook wb = null;
      object missing = Type.Missing;
      Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet ws = null;
      Microsoft.Office.Interop.Excel.Range rng = null;

      

      excel = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
      wb = excel.Workbooks.Add();
      ws = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)wb.ActiveSheet;
      ws.Columns.AutoFit();
      ws.Columns.EntireColumn.ColumnWidth = 25;

      // Header row
      for (int Idx = 0; Idx < dataInfo.Columns.Count; Idx++)
      {
        ws.Range["A1"].Offset[0, Idx].Value = dataInfo.Columns[Idx].ColumnName;
      }

      // Data Rows
      for (int Idx = 0; Idx < dataInfo.Rows.Count; Idx++)
      {
        ws.Range["A2"].Offset[Idx].Resize[1, dataInfo.Columns.Count].Value = dataInfo.Rows[Idx].ItemArray;
      }

      excel.Visible = true;
      wb.Activate();      
      
    }

    private void MainWindow_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      
    }

   
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: get systeminfo c#win32 c#hardware c#wpf c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C# - WPF] Chia sẽ source code lấy thông tin CPU, Ram, HDD, OS Windows, các phần mềm cài đặt trên máy tính
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 249 07:53:21, 14/09/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.