NEWS

[C#] Cách tạo bản quyền và cho phép dùng thử ứng dụng Winform

[C#] Cách tạo bản quyền và cho phép dùng thử ứng dụng Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2706 10:11:00, 06/09/2023C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết này mình hướng dẫn các bạn các sử dụng thư viện để cho phép ứng dụng của bạn dùng thử (trial app) hoặc tạo bản quyền (make license key) cho ứng dụng winform c#.

[C#] How to make Trial 30 days and License Key for Application Winform

Khi các bạn, viết ứng dụng xong, các bạn muốn tích hợp chức năng tạo bản quyền cho ứng dụng.

Trên ứng dụng, các bạn muốn cho phép người dùng, dùng thử bao nhiêu lần. 

VD: cho phép người dùng chạy ứng dụng 15 lần

hoặc cho phép số ngày dùng thử (30 ngày) để người dùng xem phần mềm có phù hợp với nhu cầu của họ.

Khi người dùng sử dụng phần mềm của bạn Ok muốn mua bản quyền, thì họ sẽ gởi ProductID trên ứng dụng cho bạn.

Và bạn sẽ tạo key dựa trên Product ID này rồi gởi lại cho khách hàng để đăng ký sử dụng app.

make_trial_app_winform

Video hướng dẫn các bạn các tích hợp step by step:

Trên ứng dụng của bạn chỉ cần tích hợp đoạn code dưới đây vào để sử dụng ở file program.cs:

Source code c#:

using SoftwareLocker;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace DemoApp
{
  internal static class Program
  {
    /// <summary>
    /// The main entry point for the application.
    /// </summary>
    [STAThread]
    static void Main()
    {
      Application.EnableVisualStyles();
      Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);

      TrialMaker t = new TrialMaker("DemoAppLapTrinhVB",
         Application.StartupPath + "\RegFile.reg",
         Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.System) +
          "\AppLapTrinhVB.dbf",
         "Phone: +84933913122
Mobile: +84 937416907",
         3, // allow use trial app 3 days
         5, // or allow use app 5 times
         "283" // password for make license
         );

      t.UseProcessorID = true;
      t.UseBiosVersion = true;

      byte[] MyOwnKey = { 97, 250, 1, 5, 84, 21,  7, 63,
             4, 54, 87, 56, 123, 10,  3, 62,
             7,  9, 20, 36, 37, 21, 101, 57};
      t.TripleDESKey = MyOwnKey;
      // if you don't call this part the program will
      //use default key to encryption

      TrialMaker.RunTypes RT = t.ShowDialog();
      bool is_trial;
      if (RT != TrialMaker.RunTypes.Expired)
      {
        if (RT == TrialMaker.RunTypes.Full)
          is_trial = false;
        else
          is_trial = true;

        Application.Run(new Form1());
      }
     
    }
  }
}

Thanks for watching!

Theo CodeProject

 

DOWNLOAD SOURCE

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Cách tạo bản quyền và cho phép dùng thử ứng dụng Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2706 10:11:00, 06/09/2023C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.