NEWS

[C#] Hướng dẫn thay đổi giao diện ứng dụng Winform theo giao diện của Windows

[C#] Hướng dẫn thay đổi giao diện ứng dụng Winform theo giao diện của Windows
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1740 09:37:01, 29/12/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn thay đổi giao diện ứng dụng Winform realtime theo Theme của Windows trên C#.

[C#] How to trigger change theme windows to my application

Dưới đây là hình ảnh ứng dụng:

CHANGE_THEME_THUMB

Ở hình trên, các bạn thấy khi mình chọn giao diện: Dark/ Light hoặc thay đổi màu Theme Accent thì form ứng dụng của mình cũng thay đổi theo.

Video demo ứng dụng:

Đầu tiên, các bạn tạo 1 class WinTheme.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace GetThemeColorWindows
{
  public class WinTheme
  {
    [DllImport("uxtheme.dll", EntryPoint = "#95")]
    private static extern uint GetImmersiveColorFromColorSetEx(uint dwImmersiveColorSet, uint dwImmersiveColorType,
                                bool bIgnoreHighContrast, uint dwHighContrastCacheMode);
    [DllImport("uxtheme.dll", EntryPoint = "#96")]
    private static extern uint GetImmersiveColorTypeFromName(IntPtr pName);
    [DllImport("uxtheme.dll", EntryPoint = "#98")]
    private static extern int GetImmersiveUserColorSetPreference(bool bForceCheckRegistry, bool bSkipCheckOnFail);
  
    public static Color GetAccentColor()
    {
      var userColorSet = GetImmersiveUserColorSetPreference(false, false);
      var colorType = GetImmersiveColorTypeFromName(Marshal.StringToHGlobalUni("ImmersiveStartSelectionBackground"));
      var colorSetEx = GetImmersiveColorFromColorSetEx((uint)userColorSet, colorType, false, 0);
      return ConvertDWordColorToRGB(colorSetEx);
    }
   
    private static Color ConvertDWordColorToRGB(uint colorSetEx)
    {
      byte redColor = (byte)((0x000000FF & colorSetEx) >> 0);
      byte greenColor = (byte)((0x0000FF00 & colorSetEx) >> 8);
      byte blueColor = (byte)((0x00FF0000 & colorSetEx) >> 16);      
      return Color.FromArgb(redColor, greenColor, blueColor);
    }
  }
}

Tiếp đến, code cho hàm Form1.cs

using Microsoft.Win32;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Runtime.CompilerServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace GetThemeColorWindows
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private UserPreferenceChangedEventHandler UserPreferenceChanged;
    public const int WM_NCLBUTTONDOWN = 0xA1;
    public const int HT_CAPTION = 0x2;

    [System.Runtime.InteropServices.DllImport("user32.dll")]
    public static extern int SendMessage(IntPtr hWnd, int Msg, int wParam, int lParam);
    [System.Runtime.InteropServices.DllImport("user32.dll")]
    public static extern bool ReleaseCapture();

    private void Form1_MouseDown(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
    {
      if (e.Button == MouseButtons.Left)
      {
        ReleaseCapture();
        SendMessage(Handle, WM_NCLBUTTONDOWN, HT_CAPTION, 0);
      }
    }

    

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      LoadTheme();
      UserPreferenceChanged = new UserPreferenceChangedEventHandler(SystemEvents_UserPreferenceChanged);
      SystemEvents.UserPreferenceChanged += UserPreferenceChanged;
      this.Disposed += new EventHandler(Form_Disposed);
      panel1.MouseDown += Form1_MouseDown;
    }

    public bool IsDarkTheme() {
      bool is_light_mode = true;
      try
      {
        var v = Microsoft.Win32.Registry.GetValue(@"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize", "AppsUseLightTheme", "1");
        if (v != null && v.ToString() == "0")
          is_light_mode = false;
      }
      catch { }
      return is_light_mode;
    }
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
    private void Form_Disposed(object sender, EventArgs e)
    {
      SystemEvents.UserPreferenceChanged -= UserPreferenceChanged;
    }

    private void LoadTheme()
    {
      var themeColor = WinTheme.GetAccentColor();//Windows Accent Color
      var lightColor = ControlPaint.Light(themeColor);
      var darkColor = ControlPaint.Dark(themeColor);
      var isDarkorLight = IsDarkTheme();
      if (isDarkorLight)
      {
        //light
        this.BackColor = SystemColors.Control;
        label1.ForeColor = Color.Black;
        label2.ForeColor = Color.Black;
      }
      else {
        //dark
        this.BackColor = ColorTranslator.FromHtml("#24292E");
        label1.ForeColor = Color.White;
        label2.ForeColor = Color.White;
      }
      panel1.BackColor = themeColor;
      panel2.BackColor = themeColor;
 
      //Buttons
      foreach (Button button in this.Controls.OfType<Button>())
      {
        button.BackColor = themeColor;
        button.ForeColor = this.BackColor;
      }

      foreach (Label label in this.Controls.OfType<Label>())
      {
        label.ForeColor = this.BackColor;
      }

    }
    private void SystemEvents_UserPreferenceChanged(object sender, UserPreferenceChangedEventArgs e)
    {
      if (e.Category == UserPreferenceCategory.General || e.Category == UserPreferenceCategory.VisualStyle)
      {
        LoadTheme();
      }
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: realtime check theme windowstheme windows c#theme winform c#theme c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn thay đổi giao diện ứng dụng Winform theo giao diện của Windows
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1740 09:37:01, 29/12/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.