[C#] Hướng dẫn demo ứng dụng chat sử dụng công nghệ SignaIR

[C#] Hướng dẫn demo ứng dụng chat sử dụng công nghệ SignaIR
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 5581 15:20:35, 16/11/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẽ đến các bạn source code Chat Client, sử dụng công nghệ Signalr trong lập trình C#.

Signalr là gì?

ASP.NET SignalR là một thư viện cho các lập trình viên Asp.Net đơn giản hóa quá trình thêm chức năng web real-time trong phát triển ứng dụng. Real-time web functionality là gì ? Đó là khả năng server đẩy những nội dung tới client đã được kết nối một cách tức thì. Nó khác với giao thức HTTP thông thường: server đợi những yêu cầu từ client và trả về nội dung tương ứng.

SignalR có thể sử dụng trong bất kì chức năng web real-time nào. Trong đó ứng dụng chat trên web là một ví dụ điển hình. Ngoài ra, các ứng dụng cho dashboards, monitoring, collaborative là những gợi ý cho việc sử dụng SignalR.

signalr

SignalR cung cấp một API đơn giản cho việc tạo server-to-client remote procedure call (RPC) để gọi những hàm javascript trong trình duyệt (và những nền tảng khác) từ code .Net của server-side. SignalR cũng bao gồm API cho việc quản lý kết nối (connect và disconnect events) và những kết nối nhóm.

Video demo ứng dụng chat sử dụng SignalR:

Đầu tiên, để chạy các bạn cần cài đặt cho mình thư viện SignaIR từ Nuget:

PM> Install-Package Microsoft.AspNet.SignalR -Version 2.4.0

Source code cho Form Server C#:

using Microsoft.AspNet.SignalR;
using Microsoft.Owin.Cors;
using Microsoft.Owin.Hosting;
using Owin;
using System;
using System.Reflection;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace SignalRChat
{

  public partial class WinFormsServer : Form
  {
    private IDisposable SignalR { get; set; }
    const string ServerURI = "http://localhost:8080";

    internal WinFormsServer()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void ButtonStart_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      WriteToConsole("Starting server...");
      ButtonStart.Enabled = false;
      Task.Run(() => StartServer());
    }

    private void ButtonStop_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //SignalR will be disposed in the FormClosing event
      Close();
    }

    private void StartServer()
    {
      try
      {
        SignalR = WebApp.Start(ServerURI);
      }
      catch (TargetInvocationException)
      {
        WriteToConsole("Server failed to start. A server is already running on " + ServerURI);
        
        this.Invoke((Action)(() => ButtonStart.Enabled = true));
        return;
      }
      this.Invoke((Action)(() => ButtonStop.Enabled = true));
      WriteToConsole("Server started at " + ServerURI);
    }
   
    internal void WriteToConsole(String message)
    {
      if (RichTextBoxConsole.InvokeRequired)
      {
        this.Invoke((Action)(() =>
          WriteToConsole(message)
        ));
        return;
      }
      RichTextBoxConsole.AppendText(message + Environment.NewLine);
    }

    private void WinFormsServer_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      
      if (SignalR != null)
      {
        SignalR.Dispose();
      }
    }
  }
  
  class Startup
  {
    public void Configuration(IAppBuilder app)
    {
      app.UseCors(CorsOptions.AllowAll);
      app.MapSignalR();
    }
  }
  
  public class MyHub : Hub
  {
    public void Send(string name, string message)
    {
      Clients.All.addMessage(name, message);
    }
    public override Task OnConnected()
    {
      Program.MainForm.WriteToConsole("Client connected: " + Context.ConnectionId);
      return base.OnConnected();
    }
    public override Task OnDisconnected()
    {
      Program.MainForm.WriteToConsole("Client disconnected: " + Context.ConnectionId);
      return base.OnDisconnected();
    }
  }
}

Source code Form Client C#:

using Microsoft.AspNet.SignalR.Client;
using System;
using System.Net.Http;
using System.Windows.Forms;

namespace WinFormsClient
{
  public partial class WinFormsClient : Form
  {    
    private String UserName { get; set; }
    private IHubProxy HubProxy { get; set; }
    const string ServerURI = "http://localhost:8080/signalr";
    private HubConnection Connection { get; set; }
    
    internal WinFormsClient()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void ButtonSend_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      HubProxy.Invoke("Send", UserName, TextBoxMessage.Text);
      TextBoxMessage.Text = String.Empty;
      TextBoxMessage.Focus();
    }

    
    private async void ConnectAsync()
    {
      Connection = new HubConnection(ServerURI);
      Connection.Closed += Connection_Closed;
      HubProxy = Connection.CreateHubProxy("MyHub");
     
      HubProxy.On<string, string>("AddMessage", (name, message) =>
        this.Invoke((Action)(() =>
          RichTextBoxConsole.AppendText(String.Format("{0}: {1}" + Environment.NewLine, name, message))
        ))
      );
      try
      {
        await Connection.Start();
      }
      catch (HttpRequestException)
      {
        StatusText.Text = "Unable to connect to server: Start server before connecting clients.";        
        return;
      }

      //Activate UI
      SignInPanel.Visible = false;
      ChatPanel.Visible = true;
      ButtonSend.Enabled = true;
      TextBoxMessage.Focus();
      RichTextBoxConsole.AppendText("Connected to server at " + ServerURI + Environment.NewLine);
    }

    
    private void Connection_Closed()
    {
      //Deactivate chat UI; show login UI. 
      this.Invoke((Action)(() => ChatPanel.Visible = false));
      this.Invoke((Action)(() => ButtonSend.Enabled = false));
      this.Invoke((Action)(() => StatusText.Text = "You have been disconnected."));
      this.Invoke((Action)(() => SignInPanel.Visible = true));
    }

    private void SignInButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      UserName = UserNameTextBox.Text;
      
      if (!String.IsNullOrEmpty(UserName))
      {
        StatusText.Visible = true;
        StatusText.Text = "Connecting to server...";
        ConnectAsync();
      }
    }

    private void WinFormsClient_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      if (Connection != null)
      {
        Connection.Stop();
        Connection.Dispose();
      }
    }
  }
}

 

Have fun :)

DOWNLOAD SOURCE

Tags: signalr c#chat signalr c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn demo ứng dụng chat sử dụng công nghệ SignaIR
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 5581 15:20:35, 16/11/2018C#   In bài viết

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.