NEWS

[C#] Hướng dẫn lấy thời gian thực server time trên winform

[C#] Hướng dẫn lấy thời gian thực server time trên winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4992 08:40:12, 01/02/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn các lấy thời gian từ Server, ở một số địa chỉ server time Internet Services.

[C#] Get Server Time Winform

Trong lập trình ứng dụng, nhiều lúc các bạn muốn hiển thị thời gian thực tế đúng trên server, vì mỗi máy client có thể thời gian chạy sẽ không giống nhau.

Các bạn có thể truy cập vào đường link bên dưới để xem các địa chỉ IP Server Time Internet Services.

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn lấy thời gian đó và hiển thị lên Winform.

Lưu ý: là khi lấy thời gian server, các bạn lấy request thời gian phải cách nhau, sau khi bạn lấy thời gian server về có thể sử dụng Timer để chạy tiếp thời gian.

server_time

Danh sách các địa chỉ IP Time Server:

timer_service_internet

Source code C# get Server Time: 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;

namespace ServerTime
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnTime_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      lbl_servertime.Text = ServerTime.getServerTime().ToLocalTime().ToString();
    }

    private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }
  }

  internal class ServerTime
  {    
    private static string[] servers = { "132.163.96.1", "132.163.96.2", "129.6.15.28", "129.6.15.29" };


    public static DateTime getServerTime()
    {
      foreach (string server in servers)
      {
        DateTime result = connectServer(server);
        if (result > DateTime.MinValue)
          return result; 
      }      
      return DateTime.MinValue;
    }

    private static DateTime connectServer(string host)
    {
      string time;
      try
      {
        StreamReader read = new StreamReader(new TcpClient(host, 13).GetStream());
        DateTime systemTime = DateTime.UtcNow;
        time = read.ReadToEnd();
      }
      catch (Exception)
      {        
        return DateTime.MinValue;
      }
     
      if (time.Substring(38, 9) != "UTC(NIST)") return DateTime.MinValue;     
      if (time.Substring(30, 1) != "0") return DateTime.MinValue;
     
      int jd = int.Parse(time.Substring(1, 5));
      int yr = int.Parse(time.Substring(7, 2));
      int mo = int.Parse(time.Substring(10, 2));
      int dy = int.Parse(time.Substring(13, 2));
      int hr = int.Parse(time.Substring(16, 2));
      int mm = int.Parse(time.Substring(19, 2));
      int sc = int.Parse(time.Substring(22, 2));

     
      if (jd < 15020) return DateTime.MinValue; //trước năm 1900

      if (jd > 51544)
        yr += 2000;
      else
        yr += 1900;

      return new DateTime(yr, mo, dy, hr, mm, sc);
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: server time c#time server c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn lấy thời gian thực server time trên winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4992 08:40:12, 01/02/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.