NEWS

Hướng dẫn đóng gói phần mềm sử dụng Powershell biên dịch script thành file exe

Hướng dẫn đóng gói phần mềm sử dụng Powershell biên dịch script thành file exe
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6047 14:26:28, 19/03/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đóng gói phần mềm thành file cài đặt installer sử dụng script PowerShell.

Sau khi các bạn viết xong phần mềm trên Winform, các bạn cần phải đóng gói phần mềm thành file cài đặt.

Bình thường, các bạn sẽ sử dụng phần mềm: Advance Installer, One Click Install hay Installshield...

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn đóng gói ứng dụng tool nhỏ cài đặt sử dụng script PowerShell.

Lợi ích của việc đóng gói này là file cài đặt của bạn khoảng 300MB (nếu bạn nào code bằng Devexpress thì sẽ thấy dung lượng rất nhiều).

Khi cài đặt build thì file Exe chúng ta chỉ còn khoảng tầm 300KB, giúp chúng ta dễ dàng chia sẽ.

Nhược điểm: Muốn cài đặt phải có mạng internet.

Các bạn có thể mở chương trình Powershell ISE, để code script

power_shell_script_download

Các bước đóng gói phần mềm SVG Collection của mình.

Bước 1: Nén File ứng dụng ở thư mục Release lên hosting web của các bạn

Và khi chạy Script cài đặt chúng ta sẽ thực hiện các bước công việc sau:

Bước 2: Download file từ hosting name VD: https://laptrinhvb.net/svg_csharp.rar 

Bước 3: Giải nén file rar vào thư mục chúng ta chỉ định

Bước 4: Xóa File rar chúng ta đã tải về

Bước 5: Chạy mở ứng dụng lên

Bước 6: Tạo shortcut phần mềm trước Desktop.

Script mình viết cũng đơn giản các bạn chỉ cần vào chỉnh sửa các thông số lại là xong nhé.

Sau khi Viết Script PowerShell xong, chúng ta sẽ sử dụng PS2EXE => chuyển file script thành file EXE

Video demo ứng dụng tạo sau khi tạo file cài đặt thành công:


Source code full script PowerShell setup:

[console]::InputEncoding = [console]::OutputEncoding = New-Object System.Text.UTF8Encoding
$host.UI.RawUI.WindowTitle = "Cài đặt phần mềm Powershell - https://laptrinhvb.net"
Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms
$browser = New-Object System.Windows.Forms.FolderBrowserDialog
$browser.Description = "Bạn Hãy chọn thư mục cài đặt phần mềm"
$null = $browser.ShowDialog()
$temp = $browser.SelectedPath
Write-Output $temp
$url = "https://laptrinhvb.net/svg_csharp.rar"
$output = $temp + "svg_csharp.rar"
$start_time = Get-Date

#Import-Module BitsTransfer
#Start-BitsTransfer -Source $url -Destination $output
#OR
#Start-BitsTransfer -Source $url -Destination $output -Asynchronous

Function Get-Webfile ($url)
{  
  $dest = $output
  Write-Host "Đang tải $url`n" -ForegroundColor DarkGreen;
  $uri=New-Object "System.Uri" "$url"
  $request=[System.Net.HttpWebRequest]::Create($uri)
  $request.set_Timeout(5000)
  $response=$request.GetResponse()
  $totalLength=[System.Math]::Floor($response.get_ContentLength()/1024)
  $length=$response.get_ContentLength()
  $responseStream=$response.GetResponseStream()
  $destStream=New-Object -TypeName System.IO.FileStream -ArgumentList $dest, Create
  $buffer=New-Object byte[] 10KB
  $count=$responseStream.Read($buffer,0,$buffer.length)
  $downloadedBytes=$count
  while ($count -gt 0)
    {
    [System.Console]::CursorLeft = 0
    [System.Console]::Write("Đang tải phần mềm {0}K of {1}K ({2}%)", [System.Math]::Floor($downloadedBytes/1024), $totalLength, [System.Math]::Round(($downloadedBytes / $length) * 100,0))
    $destStream.Write($buffer, 0, $count)
    $count=$responseStream.Read($buffer,0,$buffer.length)
    $downloadedBytes+=$count
    }
  Write-Host ""
  Write-Host "`nDownload of `"$dest`" finished." -ForegroundColor DarkGreen;
  $destStream.Flush()
  $destStream.Close()
  $destStream.Dispose()
  $responseStream.Dispose()
}

Get-Webfile $url


Write-Output "Time taken: $((Get-Date).Subtract($start_time).Seconds) second(s)"

Set-Location $temp

Function Extract-WinRarFiles
{  
   
   [cmdletbinding()]
  
  Param 
  (
    [Parameter(HelpMessage='Enter the local path to the unrar.exe program')]
      [ValidateNotNullOrEmpty()]
      [ValidateScript({ Test-Path -Path $_ })] 
      [Alias('UREP')] 
      $UnRarExePath = "$env:ProgramFilesWinRARUnRAR.exe",
      
    [Parameter(Mandatory = $true, 
      HelpMessage='Enter the local file path where the WinRar files are located that you would like to extract')]
      [ValidateNotNullOrEmpty()]
      [ValidateScript({ Test-Path -Path $_ })]
      [Alias('URSP')]  
      $UnRarSourcePath,
    
    [Parameter(Mandatory = $true, 
      HelpMessage='Enter the local file path location you wish to extract the content to')]
      [ValidateNotNullOrEmpty()]
      [ValidateScript({ Test-Path -Path $_ })]
      [Alias('URTP')]  
      $UnRarTargetPath,

    [Parameter(HelpMessage='Use this parameter to open the directory the extracted files are located in')]
      [ValidateNotNullOrEmpty()]
      [Alias('OTL')]  
      [switch]$OpenTargetLocation, 

    [Parameter(HelpMessage='Use this parameter to delete the original RAR files to help save disk space')]
      [ValidateNotNullOrEmpty()]
      [Alias('DSRF')]  
      [switch]$DeleteSourceRarFiles
  ) 

  Begin
  {
    $NewLine = "`r`n"
    
    $RarFilePaths = (Get-ChildItem -Path $UnRarSourcePath -Recurse | Where-Object -FilterScript { $_.extension -eq '.rar' }).FullName

    $RarFileSourceCount = $RarFilePaths.Count   
  }

  Process
  {
    $NewLine

    Write-Output -Verbose "Total RAR File Count: $RarFileSourceCount"

    $NewLine

    Write-Output -Verbose "Beginning extraction, please wait..."

    Start-Sleep -Seconds 2

    Foreach ($FilePath in $RarFilePaths)
    {
      &$UnRarExePath x -y $FilePath $UnRarTargetPath
    }

    $RarFileTargetCount = (Get-ChildItem -Path $UnRarTargetPath).Count

    If ($RarFileTargetCount -eq $RarFileSourceCount)
    {
      Clear-Host

      $NewLine

      Write-Output -Verbose "$RarFileTargetCount RAR files have been extracted"

      $NewLine
    }
    
    Else
    {
      $NewLine
      
      Write-Warning -Message "$RarFileTargetCount out of $RarFileSourceCount have been extracted"

      $NewLine
    } 
  }

  End
  {
    Switch ($PSBoundParameters.Keys)
    {
      { $_ -contains 'OpenTargetLocation' }
      {
        $NewLine

        Write-Output -Verbose 'Opening RAR target location...'

        Start-Sleep -Seconds 5
        
        Invoke-Item -Path $UnRarTargetPath
      }

      { $_ -contains 'DeleteSourceRarFiles' }
      {
        $NewLine

        Write-Output -Verbose 'Deleting source RAR files and the directory...'

        Start-Sleep -Seconds 5
        
        Remove-Item -Path $UnRarSourcePath -Recurse -Force
      }
    }
  }
}
Set-Location $temp
$appPath = $temp + "SGV Collection.exe"

 Extract-WinRarFiles -UnRarSourcePath $output -UnRarTargetPath $temp -DeleteSourceRarFiles
 Write-Output "Time taken: $((Get-Date).Subtract($start_time).Seconds) second(s)"
 Remove-Item *.tmp -recurse -force
 Start-Process -FilePath $appPath
 
 $WshShell = New-Object -comObject WScript.Shell
$Shortcut = $WshShell.CreateShortcut("$HomeDesktopSGV Collection.lnk")
$Shortcut.TargetPath = $appPath
$Shortcut.Save()
write-host "Setup finish..."
write-host "Press any key to exist..."
#[void][System.Console]::ReadKey($true)

Sau khi tạo script xong để biên dịch File script thành File EXE các bạn vào đường dẫn github PS2EXE sau để xem chi tiết tạo file setup.

https://github.com/MScholtes/PS2EXE

Bước 1: Các bạn mở chương trình PowerShell lên

Bước 2: Gõ lệnh tải PS2EXE về

PS C:> Install-Module ps2exe

Bước 3: Lệnh đóng gói, các bạn chỉ chọn đường dẫn file script và file xuất exe

Invoke-ps2exe .source.ps1 .	arget.exe

Khi build File Exe, nếu các bạn muốn chỉnh sửa các tham số Assembly hay icon của ứng dụng, khi build các bạn làm theo cú pháp bên dưới:

ps2exe [-inputFile] '<file_name>' [[-outputFile] '<file_name>'] [-prepareDebug]
    [-x86|-x64] [-lcid <id>] [-STA|-MTA] [-noConsole] [-UNICODEEncoding]
    [-credentialGUI] [-iconFile '<filename>'] [-title '<title>'] [-description '<description>']
    [-company '<company>'] [-product '<product>'] [-copyright '<copyright>'] [-trademark '<trademark>']
    [-version '<version>'] [-configFile] [-noOutput] [-noError] [-noVisualStyles] [-requireAdmin]
    [-supportOS] [-virtualize] [-longPaths]

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn đóng gói phần mềm sử dụng Powershell biên dịch script thành file exe
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6047 14:26:28, 19/03/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.