NEWS

[SQLSERVER] Hướng dẫn viết procedure tìm chuỗi trong tất cả các cột của table

[SQLSERVER] Hướng dẫn viết procedure tìm chuỗi trong tất cả các cột của table
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10919 16:12:40, 02/10/2017C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục chia sẽ cho các bạn một procedure tìm kiếm chuỗi trong tất cả các cột của một table trong sqlserver.

[SQLSERVER] Searching and finding a string value in all columns in table

Ví dụ: Các bạn có một bảng table tbl_sinhvien(masv, tensv, diachi, ngaysinh, noisinh, tuoi).

Bây giờ, nếu các bạn muốn tìm chuỗi "lap trinh" trong bảng tbl_sinhvien. 

Các bạn sẽ thực hiện câu lệnh sql sau:

SELECT * FROM tbl_sinhvien WHERE masv like '%lap trinh%' or tensv like '%lap trinh%' or diachi like '%lap trinh%' or ngaysinh like '%lap trinh%' or noisinh like '%lap trinh%' or tuoi like '%lap trinh%'

Cách 1: Sử dụng Cursor

USE master 
GO 

CREATE PROCEDURE dbo.sp_FindStringInTable @stringToFind VARCHAR(100), @schema sysname, @table sysname 
AS 

DECLARE @sqlCommand VARCHAR(8000) 
DECLARE @where VARCHAR(8000) 
DECLARE @columnName sysname 
DECLARE @cursor VARCHAR(8000) 

BEGIN TRY 
  SET @sqlCommand = 'SELECT * FROM [' + @schema + '].[' + @table + '] WHERE' 
  SET @where = '' 

  SET @cursor = 'DECLARE col_cursor CURSOR FOR SELECT COLUMN_NAME 
  FROM ' + DB_NAME() + '.INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS 
  WHERE TABLE_SCHEMA = ''' + @schema + ''' 
  AND TABLE_NAME = ''' + @table + ''' 
  AND DATA_TYPE IN (''char'',''nchar'',''ntext'',''nvarchar'',''text'',''varchar'')' 

  EXEC (@cursor) 

  OPEN col_cursor  
  FETCH NEXT FROM col_cursor INTO @columnName  

  WHILE @@FETCH_STATUS = 0  
  BEGIN  
    IF @where <> '' 
      SET @where = @where + ' OR' 

    SET @where = @where + ' [' + @columnName + '] LIKE ''' + @stringToFind + '''' 
    FETCH NEXT FROM col_cursor INTO @columnName  
  END  

  CLOSE col_cursor  
  DEALLOCATE col_cursor 

  SET @sqlCommand = @sqlCommand + @where 
  PRINT @sqlCommand 
  EXEC (@sqlCommand) 
END TRY 
BEGIN CATCH 
  PRINT 'There was an error. Check to make sure object exists.'
  PRINT error_message()
  
  IF CURSOR_STATUS('variable', 'col_cursor') <> -3 
  BEGIN 
    CLOSE col_cursor  
    DEALLOCATE col_cursor 
  END 
END CATCH 

Cách 2: không sử dụng cursor

USE master
GO

CREATE PROCEDURE dbo.sp_FindStringInTable @stringToFind VARCHAR(100), @schema sysname, @table sysname 
AS

BEGIN TRY
  DECLARE @sqlCommand varchar(max) = 'SELECT * FROM [' + @schema + '].[' + @table + '] WHERE ' 
	  
  SELECT @sqlCommand = @sqlCommand + '[' + COLUMN_NAME + '] LIKE ''' + @stringToFind + ''' OR '
  FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS 
  WHERE TABLE_SCHEMA = @schema
  AND TABLE_NAME = @table 
  AND DATA_TYPE IN ('char','nchar','ntext','nvarchar','text','varchar')

  SET @sqlCommand = left(@sqlCommand,len(@sqlCommand)-3)
  EXEC (@sqlCommand)
  PRINT @sqlCommand
END TRY

BEGIN CATCH 
  PRINT 'There was an error. Check to make sure object exists.'
  PRINT error_message()
END CATCH 

 

* Bây giờ, mình sẽ thực hiện câu lệnh ví dụ như sau:

USE AdventureWorks 
GO 
EXEC sp_FindStringInTable '%land%', 'Person', 'Address'

==> Kết quả trả về

find all string columns table sqlserver

HAVE FUN :)

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Hướng dẫn viết procedure tìm chuỗi trong tất cả các cột của table
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10919 16:12:40, 02/10/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.