NEWS

[C#] Chia sẽ source code Blur Login Form trên Winform

[C#] Chia sẽ source code Blur Login Form trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3065 20:27:40, 24/07/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẽ đến các bạn cách thiết kế giao diện login Form Blur trên lập trình C#, Winform.

[C#] Blur Login Form 

Các bạn xem giao diện demo ứng dụng:

blur_login_form

Các bạn thấy khi mở Form lên, ở bên ngoài màn hình login sẽ mờ đi giống Windows 10 Arcylic Blur.

Video Demo Blur Login:

Đầu tiền, các bạn tạo cho mình 1 class EffectBlur.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace TestAcrylicBlur
{
  class EffectBlur
  {
    internal enum AccentState
    {
      ACCENT_DISABLED = 0,
      ACCENT_ENABLE_GRADIENT = 1,
      ACCENT_ENABLE_TRANSPARENTGRADIENT = 2,
      ACCENT_ENABLE_BLURBEHIND = 3,
      ACCENT_ENABLE_ACRYLICBLURBEHIND = 4,
      ACCENT_INVALID_STATE = 5
    }

    [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
    internal struct AccentPolicy
    {
      public AccentState AccentState;
      public uint AccentFlags;
      public uint GradientColor;
      public uint AnimationId;
    }

    [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
    internal struct WindowCompositionAttributeData
    {
      public WindowCompositionAttribute Attribute;
      public IntPtr Data;
      public int SizeOfData;
    }

    internal enum WindowCompositionAttribute
    {
      WCA_ACCENT_POLICY = 19
    }
  }
}

Tiếp theo, là source code FrmMain.cs

using System;
using System.Drawing;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Windows.Forms;
using static TestAcrylicBlur.EffectBlur;

namespace TestAcrylicBlur
{
  public partial class FrmMain : Form
  {
    public FrmMain()
    {
      InitializeComponent();
    }


    #region Code to blur form

    [DllImport("user32.dll")]
    internal static extern int SetWindowCompositionAttribute(IntPtr hwnd, ref WindowCompositionAttributeData data);

    private uint _blurOpacity;

    public double BlurOpacity
    {
      get { return _blurOpacity; }
      set { _blurOpacity = (uint)value; EnableBlur(); }
    }

    private uint _blurBackgroundColor = 0x990000; 

    internal void EnableBlur()
    {

      var accent = new AccentPolicy();
      accent.AccentState = AccentState.ACCENT_ENABLE_ACRYLICBLURBEHIND;
      accent.GradientColor = (_blurOpacity << 24) | (_blurBackgroundColor & 0xFFFFFF); 
      var accentStructSize = Marshal.SizeOf(accent);
      var accentPtr = Marshal.AllocHGlobal(accentStructSize);
      Marshal.StructureToPtr(accent, accentPtr, false);
      var data = new WindowCompositionAttributeData();
      data.Attribute = WindowCompositionAttribute.WCA_ACCENT_POLICY;
      data.SizeOfData = accentStructSize;
      data.Data = accentPtr;
      SetWindowCompositionAttribute(this.Handle, ref data);
      Marshal.FreeHGlobal(accentPtr);
    }
    #endregion


    #region Blur form on form load
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      EnableBlur();
      this.BackColor = System.Drawing.ColorTranslator.FromHtml("#010000");
      var frm = new FrmLogin();
      frm.ShowDialog();
    }
    #endregion


   
  }
}

Và cuối cùng các bạn chỉ cần thiết kế giao diện login form để bài viết mình có hướng dẫn để hiển thị.

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

 

Tags: blur login form c#login form c#login csharp

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Chia sẽ source code Blur Login Form trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3065 20:27:40, 24/07/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.