NEWS

[C#] Chia sẽ source code Blur Login Form trên Winform

[C#] Chia sẽ source code Blur Login Form trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4618 20:27:40, 24/07/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẽ đến các bạn cách thiết kế giao diện login Form Blur trên lập trình C#, Winform.

[C#] Blur Login Form 

Các bạn xem giao diện demo ứng dụng:

blur_login_form

Các bạn thấy khi mở Form lên, ở bên ngoài màn hình login sẽ mờ đi giống Windows 10 Arcylic Blur.

Video Demo Blur Login:

Đầu tiền, các bạn tạo cho mình 1 class EffectBlur.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace TestAcrylicBlur
{
  class EffectBlur
  {
    internal enum AccentState
    {
      ACCENT_DISABLED = 0,
      ACCENT_ENABLE_GRADIENT = 1,
      ACCENT_ENABLE_TRANSPARENTGRADIENT = 2,
      ACCENT_ENABLE_BLURBEHIND = 3,
      ACCENT_ENABLE_ACRYLICBLURBEHIND = 4,
      ACCENT_INVALID_STATE = 5
    }

    [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
    internal struct AccentPolicy
    {
      public AccentState AccentState;
      public uint AccentFlags;
      public uint GradientColor;
      public uint AnimationId;
    }

    [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
    internal struct WindowCompositionAttributeData
    {
      public WindowCompositionAttribute Attribute;
      public IntPtr Data;
      public int SizeOfData;
    }

    internal enum WindowCompositionAttribute
    {
      WCA_ACCENT_POLICY = 19
    }
  }
}

Tiếp theo, là source code FrmMain.cs

using System;
using System.Drawing;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Windows.Forms;
using static TestAcrylicBlur.EffectBlur;

namespace TestAcrylicBlur
{
  public partial class FrmMain : Form
  {
    public FrmMain()
    {
      InitializeComponent();
    }


    #region Code to blur form

    [DllImport("user32.dll")]
    internal static extern int SetWindowCompositionAttribute(IntPtr hwnd, ref WindowCompositionAttributeData data);

    private uint _blurOpacity;

    public double BlurOpacity
    {
      get { return _blurOpacity; }
      set { _blurOpacity = (uint)value; EnableBlur(); }
    }

    private uint _blurBackgroundColor = 0x990000; 

    internal void EnableBlur()
    {

      var accent = new AccentPolicy();
      accent.AccentState = AccentState.ACCENT_ENABLE_ACRYLICBLURBEHIND;
      accent.GradientColor = (_blurOpacity << 24) | (_blurBackgroundColor & 0xFFFFFF); 
      var accentStructSize = Marshal.SizeOf(accent);
      var accentPtr = Marshal.AllocHGlobal(accentStructSize);
      Marshal.StructureToPtr(accent, accentPtr, false);
      var data = new WindowCompositionAttributeData();
      data.Attribute = WindowCompositionAttribute.WCA_ACCENT_POLICY;
      data.SizeOfData = accentStructSize;
      data.Data = accentPtr;
      SetWindowCompositionAttribute(this.Handle, ref data);
      Marshal.FreeHGlobal(accentPtr);
    }
    #endregion


    #region Blur form on form load
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      EnableBlur();
      this.BackColor = System.Drawing.ColorTranslator.FromHtml("#010000");
      var frm = new FrmLogin();
      frm.ShowDialog();
    }
    #endregion


   
  }
}

Và cuối cùng các bạn chỉ cần thiết kế giao diện login form để bài viết mình có hướng dẫn để hiển thị.

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Chia sẽ source code Blur Login Form trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4618 20:27:40, 24/07/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.