NEWS

[C#] Custom TextBox với Border Winform

[C#] Custom TextBox với Border Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4662 12:39:14, 11/12/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tạo TextBox custom với border trong lập trình C#, Winform.

[C#] Custom TextBox with Border Winform

Dưới đây là giao diện demo custom Textbox border c#:

custom_textbox_thumb

Chúng ta sẻ sử dụng công cụ Textbox này để kiểm tra lỗi nhập liệu, khi nhập liệu sai, chúng ta sẽ vẽ border màu đỏ.

Và thành công thì chúng ta sẽ vẽ border màu xanh lá cây.

Class custom Textbox với class MyTextBox.cs c#:

using System;
using System.Drawing;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Windows.Forms;

namespace TextBoxBorderColor
{
  public class MyTextBox : TextBox
  {
    const int WM_NCPAINT = 0x85;
    const uint RDW_INVALIDATE = 0x1;
    const uint RDW_IUPDATENOW = 0x100;
    const uint RDW_FRAME = 0x400;
    [DllImport("user32.dll")]
    static extern IntPtr GetWindowDC(IntPtr hWnd);
    [DllImport("user32.dll")]
    static extern int ReleaseDC(IntPtr hWnd, IntPtr hDC);
    [DllImport("user32.dll")]
    static extern bool RedrawWindow(IntPtr hWnd, IntPtr lprc, IntPtr hrgn, uint flags);
    Color borderColor = Color.Blue;
    public Color BorderColor
    {
      get { return borderColor; }
      set
      {
        borderColor = value;
        RedrawWindow(Handle, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero,
          RDW_FRAME | RDW_IUPDATENOW | RDW_INVALIDATE);
      }
    }
    protected override void WndProc(ref Message m)
    {
      base.WndProc(ref m);
      if (m.Msg == WM_NCPAINT && BorderColor != Color.Transparent &&
        BorderStyle == System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D)
      {
        var hdc = GetWindowDC(this.Handle);
        using (var g = Graphics.FromHdcInternal(hdc))
        using (var p = new Pen(BorderColor))
          g.DrawRectangle(p, new Rectangle(0, 0, Width - 1, Height - 1));
        ReleaseDC(this.Handle, hdc);
      }
    }
    protected override void OnSizeChanged(EventArgs e)
    {
      base.OnSizeChanged(e);
      RedrawWindow(Handle, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero,
          RDW_FRAME | RDW_IUPDATENOW | RDW_INVALIDATE);
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: border textbox c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Custom TextBox với Border Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4662 12:39:14, 11/12/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.