NEWS

[C#] Hướng dẫn thêm, lưu, xóa, sửa với Redis Database

[C#] Hướng dẫn thêm, lưu, xóa, sửa với Redis Database
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7647 14:21:13, 10/11/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn thêm, lưu, xóa, sửa CRUD Redis Database trong lập trình C# winform.

[C#] How to CRUD Redis Database

Redis Database là gì?

Redis (REmote DIctionary Server) là một mã nguồn mở được dùng để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, có thể sử dụng như một database, bộ nhớ cache hay một message broker.

Redis lưu trữ data dưới dạng key-value và database này được lưu trữ trên RAM của máy tính, nên tốc độ truy xuất rất nhanh.

Chính vì ưu điểm lưu trữ dữ liệu trên RAM và xử lý rất nhanh, nên người thường sử dụng Redis làm bộ nhớ tạm (cache).

redis_database_thumb

Trong bài viết này mình sẽ demo thêm lưu xóa sửa CRUD Redis Database C#:

Đầu tiên, để sử dụng Redis các bạn cần cài 2 phần mềm này vào nhé:

1. Redis-x64-3.0.504.msi

2. Redis Desktop Manager

Hai phần mềm này mình tích hợp ở source code bên dưới, các bạn có thể download và cài đặt.

Công việc cài đặt, các bạn chỉ cần Next, next là xong.

redis_destop_console

Redis default kết nối mặc định qua port 6379.

Nếu các bạn muốn cài đặt password, các từ giao diện console, các bạn thực hiện lệnh sau:

redis 127.0.0.1:6379> AUTH PASSWORD
(error) ERR Client sent AUTH, but no password is set
redis 127.0.0.1:6379> CONFIG SET requirepass "mypass"
OK
redis 127.0.0.1:6379> AUTH mypass
Ok

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng CRUD Redis Database c#:

redis_demo

Trong bài viết sử dụng thư viện ServiceStack.Redis các bạn có thể download và  cài đặt thư viện này về từ Nuget.

PM> Install-Package ServiceStack.Redis -Version 5.9.2

Đầu tiên các bạn tạo 1 class Student.cs

public class Student
{
  public string ID { get; set; }
  public string Name { get; set; }
  public string Address { get; set; }
}

Và source code thêm, xóa, sửa cho Form1.cs

using ServiceStack.Redis;
using ServiceStack.Redis.Generic;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Windows.Forms.VisualStyles;

namespace RedisCRUD
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    
    void Edit(bool value)
    {
      txtID.ReadOnly = value;
      txtName.ReadOnly = value;
      txtAddress.ReadOnly = value;
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      using (RedisClient client = new RedisClient("127.0.0.1", 6379, "laptrinhvb"))
      {
        IRedisTypedClient<Student> phone = client.As<Student>();
        studentBindingSource.DataSource = phone.GetAll();
        Edit(true);
      }
    }

    private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      studentBindingSource.Add(new Student());
      studentBindingSource.MoveLast();
      Edit(false);//Allow edit
      txtID.Focus();
    }

    private void btnEdit_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Edit(false);//Allow edit
      txtID.Focus();
    }

    private void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (MessageBox.Show(this, "Are you sure want to delete this record ?", "Message", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
      {
        var p = studentBindingSource.Current as Student;//Get current object
        if (p != null)
        {
          //Connect to your redis cache
          using (RedisClient client = new RedisClient("127.0.0.1", 6379, "laptrinhvb"))
          {
            IRedisTypedClient<Student> student = client.As<Student>();
            student.DeleteById(p.ID);//Delete data by id
            studentBindingSource.RemoveCurrent();
          }
        }
      }
    }

    private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      using (RedisClient client = new RedisClient("127.0.0.1", 6379, "laptrinhvb"))
      {
        studentBindingSource.EndEdit();
        IRedisTypedClient<Student> student = client.As<Student>();
        //Get data from bindingsource, then save to redis cache
        student.StoreAll(studentBindingSource.DataSource as List<Student>);
        MessageBox.Show(this, "Your data has been successfully saved.", "Message", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        Edit(true);//Readonly
      }
    }
    
  }
}

Tham khảo Foxlearn.com

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn thêm, lưu, xóa, sửa với Redis Database
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7647 14:21:13, 10/11/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.