NEWS

[DATABASE] Hướng dẫn định dạng chữ Upper, Lower, Title và Capitalize trong sqlserver

[DATABASE] Hướng dẫn định dạng chữ Upper, Lower, Title và Capitalize trong sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2861 12:05:18, 14/12/2021DATABASE   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách định dạng format chữ trong sqlserver: Upper case, Lower case, Title case, Capitalize case trong sqlserver.

[DATABASE] How to Upper, Lower, Title, Capitalize in Sqlserver

Dưới đây là hình ảnh demo:

title_case_sql

Code truy vấn T-sql:

SELECT tennv AS OriginText,
    LOWER(tennv) AS LowerCase,
    UPPER(tennv) AS UpperCase,
    dbo.fnToProperCase(tennv) AS TitleCase,
    UPPER(LEFT(tennv, 1)) + LOWER(SUBSTRING(tennv, 2, LEN(tennv))) AS CapitalizeCase
FROM dbo.tbl_nhanvien;

Hàm định dạng TitleCase:

CREATE FUNCTION dbo.fnToProperCase
(
@str AS nvarchar(100)
)
RETURNS nvarchar(100)
AS
BEGIN

DECLARE
@ret_str AS NVARCHAR(100),
@pos AS int,
@len AS int

SELECT
@ret_str = N' ' + LOWER(@str),
@pos = 1,
@len = LEN(@str) + 1

WHILE @pos > 0 AND @pos < @len
BEGIN
SET @ret_str = STUFF(@ret_str,
@pos + 1,
1,
UPPER(SUBSTRING(@ret_str,@pos + 1, 1)))
SET @pos = CHARINDEX(N' ', @ret_str, @pos + 1)
END

RETURN RIGHT(@ret_str, @len - 1)

END

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

[DATABASE] Hướng dẫn định dạng chữ Upper, Lower, Title và Capitalize trong sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2861 12:05:18, 14/12/2021DATABASE   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp