NEWS

[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng WITH RESULT SETS trong sqlserver

[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng WITH RESULT SETS trong sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2882 20:02:13, 28/08/2021DATABASE   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng "WITH RESULT SETS" trong sqlserer.

[DATABASE] How to use WITH RESULT SETS in sqlserver

Vậy WITH RESULT SETS trong sqlsever dùng để làm gì?

WITH RESULT SETS dùng để cho phép bạn đổi tên record khi thực thi câu lệnh Store procedure trong Sqlserver

with_result_sets

Các bạn thực hiện ví dụ sau để xem kết quả:

--- Create Students table
CREATE TABLE [dbo].[Students]
(
 [Id]  [INT]  NOT NULL IDENTITY PRIMARY KEY,
 [Name] NVARCHAR(100) NOT NULL,
 [Age] INT NOT NULL,
 [Address] NVARCHAR(500) NOT NULL,
)
GO

----- Insert records on Students table

INSERT INTO [dbo].[Students] (Name, Age, Address)
VALUES
('Thảo Meo', 24,'VIETNAMESE'),
('Thomas desuja', 20,'USA')
GO

--Check and Create procedure to get the Student records 

IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[SP_GetStudents]')  AND type in (N'P', N'PC'))
    DROP PROCEDURE [dbo].[SP_GetStudents]
GO

CREATE PROCEDURE SP_GetStudents
AS
BEGIN
 SELECT Id, Name + ' - ' + ISNULL(CAST(Age AS varchar(10)), '') +' - '+ Address AS Name
 FROM dbo.Students
END
GO

----- Excutting the procedure
EXECUTE  SP_GetStudents
GO

RESULT:-

Id Name
==================================
1 Thảo Meo - 24 - VIETNAMESE
2 Thomas desuja - 20 - USA

==================================

--- Here Using WITH RESULT SETS on procedure

EXECUTE  SP_GetStudents 
WITH RESULT SETS
(
    (
    StudentId INT,
    StudentDetails VARCHAR(500)
    ) 
)
GO

Result-

StudentId StudentDetails
===================================
1 Thảo Meo - 24 - VIETNAMESE
2 Thomas desuja - 20 - USA

===================================

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng WITH RESULT SETS trong sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2882 20:02:13, 28/08/2021DATABASE   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp