[DATABASE] Hướng dẫn truy vấn sql trả về tất cả giá trị nếu tham số truyền vào là NULL hoặc Empty

[DATABASE] Hướng dẫn truy vấn sql trả về tất cả giá trị nếu tham số truyền vào là NULL hoặc Empty
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2716 11:04:44, 17/05/2021DATABASE   In bài viết

Xin chào các bạn bài viết hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn thủ thuật truy vấn sql thường gặp trong Sqlserver.

[DATABASE] SQL Query to Select All If Parameter is Empty or NULL

sqlserver_wordwrap_thumb

Ví dụ: Chúng ta có một bảng dữ liệu danh sách nhân viên như hình bên dưới.

sqlserver_query

Bây giờ yêu cầu là khi chúng ta viết SQL vào truyền vào tham số manhanvien để truy vấn.

Tham số manhanvien có ba dạng sau:

  1. @manv = NULL => thì chúng ta trả về tất cả dữ liệu
  2. @manv = '007045' => thì trả về cho chúng ta dòng nhân viên 007045 (Hồng Thất Công)
  3. @manv = '007045, 007163) => trả về cho chúng ta Hoàng Dung và Hồng Thất Công.

Vậy chúng ta sẽ truy vấn thế nào.

Bình thường, các bạn có thể sử dụng IF ... ELSE hoặc CASE...WHEN.

Tuy nhiên, nếu viết bằng này sẽ rất dài.

Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn viết truy vấn thỏa điều kiện trên ngắn gọn như sau:

DECLARE @manv NVARCHAR(max);
SET @manv = '007045'
--SET @manv = null

SELECT * FROM dbo.tbl_nhanvien
WHERE exists 
(SELECT  value FROM STRING_SPLIT(IIF(@manv IS NULL, manhanvien, @manv), ',')
WHERE ltrim(rtrim(value)) = manhanvien)

1. Kết quả khi chúng ta chạy với Parametter NULL

sql_selectif

2. Nếu chúng ta truyền vào một mã nhân viên 007045

sql2019

3. Truyền tham số vào nhiều mã nhân viên được cách nhau bởi dấu , hoặc bất kỳ ký tự nào.

Ở đây mình đã fix khoảng trắng nên khi các bạn truyền vào như hai kiểu sau đều trả về một kết quả.

@manv = '007045,007163' hay @manv = '007045,    007163,      002597'

tip_sql

Thanks for waching!

 
Tags: get all data if parametter is null sqlserverget all data if parametter is empty sql

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DATABASE] Hướng dẫn truy vấn sql trả về tất cả giá trị nếu tham số truyền vào là NULL hoặc Empty
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2716 11:04:44, 17/05/2021DATABASE   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp