NEWS

[SQLSERVER] Backup toàn bộ database trong hệ thống với T-SQL

[SQLSERVER] Backup toàn bộ database trong hệ thống với T-SQL
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 3421 12:45:56, 21/07/2018DATABASE   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn một đoạn Script T-SQL để backup toàn bộ tất cả các database trong hệ thống SQL SERVER.

Nếu bạn là người quản trị hệ thống, thì công việc backup dữ liệu hàng ngày, hàng giờ là công việc thường xuyên.

Ví dụ: các bạn đang quản lý server share hosting, với khoảng vài trăm database trên, ngoài cách các bạn sử dụng các phần mềm chuyên dụng.

Hôm nay, mình chia sẽ các bạn đoạn code cách dùng Cursor để tạo vòng lặp backup toàn bộ database sqlserver trong hệ thống một cách dễ dàng.

backup all database sqlserver

Source code TSQL Backup all database:

DECLARE @name VARCHAR(50) -- database name 
DECLARE @path VARCHAR(256) -- path for backup files 
DECLARE @fileName VARCHAR(256) -- filename for backup 
DECLARE @fileDate VARCHAR(20) -- used for file name
 
-- specify database backup directory
SET @path = 'C:Backup' 
 
-- specify filename format
SELECT @fileDate = CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),112) 
 
DECLARE db_cursor CURSOR READ_ONLY FOR 
SELECT name 
FROM master.dbo.sysdatabases 
WHERE name NOT IN ('master','model','msdb','tempdb') -- exclude these databases
 
OPEN db_cursor  
FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name  
 
WHILE @@FETCH_STATUS = 0  
BEGIN  
  SET @fileName = @path + @name + '_' + @fileDate + '.BAK' 
  BACKUP DATABASE @name TO DISK = @fileName 
 
  FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name  
END  

 
CLOSE db_cursor  
DEALLOCATE db_cursor

- Nếu bạn nào muốn tạo file lưu trữ backup theo cú pháp:

 DBname_YYYYDDMM_HHMMSS.BAK

thì các bạn có thể chỉnh sửa dòng code sau:

-- specify filename format
SELECT @fileDate = CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),112)
=>

-- specify filename format
SELECT @fileDate = CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),112) + REPLACE(CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),108),':','')

HAPPY CODING heart

Tags: backup

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Backup toàn bộ database trong hệ thống với T-SQL
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 3421 12:45:56, 21/07/2018DATABASE   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ