[SQLSERVER] Chia sẽ hàm đọc số thành chữ tiếng việt

[SQLSERVER] Chia sẽ hàm đọc số thành chữ tiếng việt
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 11983 07:23:04, 14/06/2017DATABASE   In bài viết

Hôm nay, mình xin chia sẽ cho các bạn một function đọc số thành chữ tiếng việt trong sqlserver. Khi chạy hàm xong mình chỉ cần truy vấn để đọc số thành chữ.

[SQLSERVER] Chia sẽ hàm đọc số thành chữ tiếng việt

Chạy câu lệnh đọc số thành chữ:

SELECT dbo.Num2Text(1562300000) AS KETQUA 

đọc số thành chữ sqlserver

Source code SQL SERVER

CREATE FUNCTION [dbo].[Num2Text](@Number int)
RETURNS nvarchar(4000) AS 
BEGIN 

DECLARE @sNumber nvarchar(4000)
DECLARE @Return	nvarchar(4000)
DECLARE @mLen int
DECLARE @i int

DECLARE @mDigit int
DECLARE @mGroup int
DECLARE @mTemp nvarchar(4000)
DECLARE @mNumText nvarchar(4000)

SELECT @sNumber=LTRIM(STR(@Number))
SELECT @mLen = Len(@sNumber)

SELECT @i=1
SELECT @mTemp=''

WHILE @i <= @mLen
BEGIN

SELECT @mDigit=SUBSTRING(@sNumber, @i, 1)

IF @mDigit=0 SELECT @mNumText=N'không'
ELSE
BEGIN
IF @mDigit=1 SELECT @mNumText=N'một'
ELSE
IF @mDigit=2 SELECT @mNumText=N'hai'
ELSE
IF @mDigit=3 SELECT @mNumText=N'ba'
ELSE
IF @mDigit=4 SELECT @mNumText=N'bốn'
ELSE
IF @mDigit=5 SELECT @mNumText=N'năm'
ELSE
IF @mDigit=6 SELECT @mNumText=N'sáu'
ELSE
IF @mDigit=7 SELECT @mNumText=N'bảy'
ELSE
IF @mDigit=8 SELECT @mNumText=N'tám'
ELSE
IF @mDigit=9 SELECT @mNumText=N'chín'
END

SELECT @mTemp = @mTemp + ' ' + @mNumText

IF (@mLen = @i) BREAK

Select @mGroup=(@mLen - @i) % 9

IF @mGroup=0
BEGIN
SELECT @mTemp = @mTemp + N' tỷ'

If SUBSTRING(@sNumber, @i + 1, 3) = N'000' 
SELECT @i = @i + 3

If SUBSTRING(@sNumber, @i + 1, 3) = N'000' 
SELECT @i = @i + 3

If SUBSTRING(@sNumber, @i + 1, 3) = N'000' 
SELECT @i = @i + 3
END 
ELSE
IF @mGroup=6
BEGIN
SELECT @mTemp = @mTemp + N' triệu'

If SUBSTRING(@sNumber, @i + 1, 3) = N'000' 
SELECT @i = @i + 3

If SUBSTRING(@sNumber, @i + 1, 3) = N'000' 
SELECT @i = @i + 3
END
ELSE
IF @mGroup=3
BEGIN
SELECT @mTemp = @mTemp + N' nghìn'

If SUBSTRING(@sNumber, @i + 1, 3) = N'000' 
SELECT @i = @i + 3

END
ELSE
BEGIN

Select @mGroup=(@mLen - @i) % 3

IF @mGroup=2	
SELECT @mTemp = @mTemp + N' trăm'
ELSE
IF @mGroup=1
SELECT @mTemp = @mTemp + N' mươi'	
END


SELECT @i=@i+1
END

--'Loại bỏ trường hợp x00

SELECT @mTemp = Replace(@mTemp, N'không mươi không', '')

--'Loại bỏ trường hợp 00x

SELECT @mTemp = Replace(@mTemp, N'không mươi ', N'linh ')

--'Loại bỏ trường hợp x0, x>=2

SELECT @mTemp = Replace(@mTemp, N'mươi không', N'mươi')

--'Fix trường hợp 10

SELECT @mTemp = Replace(@mTemp, N'một mươi', N'mười')

--'Fix trường hợp x4, x>=2

SELECT @mTemp = Replace(@mTemp, N'mươi bốn', N'mươi tư')

--'Fix trường hợp x04 

SELECT @mTemp = Replace(@mTemp, N'linh bốn', N'linh tư')

--'Fix trường hợp x5, x>=2

SELECT @mTemp = Replace(@mTemp, N'mươi năm', N'mươi nhăm')

--'Fix trường hợp x1, x>=2

SELECT @mTemp = Replace(@mTemp, N'mươi một', N'mươi mốt')

--'Fix trường hợp x15

SELECT @mTemp = Replace(@mTemp, N'mười năm', N'mười lăm')

--'Bỏ ký tự space

SELECT @mTemp = LTrim(@mTemp)

--'Ucase ký tự đầu tiên

SELECT @Return=UPPER(Left(@mTemp, 1)) + SUBSTRING(@mTemp,2, 4000)

RETURN @Return
END

HAVE FUN :)

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Chia sẽ hàm đọc số thành chữ tiếng việt
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 11983 07:23:04, 14/06/2017DATABASE   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp