NEWS

[SQLSERVER] Hướng dẫn cách tìm tiếng việt không dấu

[SQLSERVER] Hướng dẫn cách tìm tiếng việt không dấu
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 8212 08:56:12, 06/08/2018DATABASE   In bài viết

Trong các cách tìm kiếm, thì người dùng thường tìm kiếm không dấu, vậy trong sqlserver tìm không dấu mình sẽ thực hiện như thế nào?

Chính vì vậy bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm kiếm không dấu trong sqlserver.

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm về full text search ở link bên dưới, tuy nhiên tùy vào trường hợp mà chúng ta sử dụng hay không? 

[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng chức năng tìm kiếm Full Text Search SQL SERVER 2016

Dưới đây, mình có một bảng view nhân viên:

Khi chạy câu lệnh sql

SELECT manv, tennv, ngaysinh, tinhtrang, diachi1 FROM dbo.view_nhanvien

=> Kết quả dữ liệu bên dưới

tìm kiếm không dấu trong sqlserver

- Bây giờ, mình muốn tìm kiếm dữ liệu theo tennv, và các nhập truy vấn nhập vào có dấu hay không dấu đều trả về dữ liệu cho chúng ta.

VD: nhập Nguyễn Thảo hay NGUYEN THAO hoặc nguyen thao => đều cùng trả về một kết quả của ô đầu tiên.

+ Để làm được công việc này: 

- Đầu tiên, mình sẽ viết một hàm để chuyển đổi tất cả các chữ có dấu sang cột không dấu.

- Các bạn sử dụng Function bỏ dấu tiếng việt với tên ufn_removeMark:

CREATE FUNCTION [dbo].[ufn_removeMark] (@text nvarchar(max))
RETURNS nvarchar(max)
AS
BEGIN
	SET @text = LOWER(@text)
	DECLARE @textLen int = LEN(@text)
	IF @textLen > 0
	BEGIN
		DECLARE @index int = 1
		DECLARE @lPos int
		DECLARE @SIGN_CHARS nvarchar(100) = N'ăâđêôơưàảãạáằẳẵặắầẩẫậấèẻẽẹéềểễệếìỉĩịíòỏõọóồổỗộốờởỡợớùủũụúừửữựứỳỷỹỵýđð'
		DECLARE @UNSIGN_CHARS varchar(100) = 'aadeoouaaaaaaaaaaaaaaaeeeeeeeeeeiiiiiooooooooooooooouuuuuuuuuuyyyyydd'

		WHILE @index <= @textLen
		BEGIN
			SET @lPos = CHARINDEX(SUBSTRING(@text,@index,1),@SIGN_CHARS)
			IF @lPos > 0
			BEGIN
				SET @text = STUFF(@text,@index,1,SUBSTRING(@UNSIGN_CHARS,@lPos,1))
			END
			SET @index = @index + 1
		END
	END
	RETURN @text
END

và bây giờ chúng ta truy vấn và thêm một cột tên nhân viên không dấu ở kế bên.

SELECT manv, tennv,dbo.ufn_removeMark(tennv) AS tennv_khongdau, ngaysinh, tinhtrang, diachi1 FROM dbo.view_nhanvien

Và dưới đây là kết quả khi thực hiện câu lệnh trên.

tìm kiếm không dấu trong cơ sở dữ liệu sqlserver

- bây giờ, mình sẽ tìm kiếm dữ liệu không dấu hoặc có dấu chúng ta sử dụng câu lệnh sau:

DECLARE @query NVARCHAR(100)
SET @query = N'nguyen thao'

SELECT manv, tennv,dbo.ufn_removeMark(tennv) AS tennv_khongdau, ngaysinh, tinhtrang, diachi1
FROM dbo.view_nhanvien
 WHERE dbo.ufn_removeMark(tennv) LIKE @query OR tennv LIKE @query

=> Kết quả trả về đúng tên NGUYỄN THẢO như chúng ta mong đợi.

tim kiem khong dau sqlserver

HAVE FUN heart

Tags: tìm kiếm

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Hướng dẫn cách tìm tiếng việt không dấu
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 8212 08:56:12, 06/08/2018DATABASE   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ