[SQLSERVER] Hướng dẫn join dũ liệu với comma separated

[SQLSERVER] Hướng dẫn join dũ liệu với comma separated
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 2940 22:03:57, 11/11/2018DATABASE   In bài viết

Xin chào các bạn bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn join hai bảng sqlserver lại với nhau trên cột column được ngăn cách bởi dấu phẩy (,) hoặc bất kỳ ký tự gì tùy ý của bạn.

Để các bạn dễ hiểu mình sẽ demo hai bảng dữ liệu bên dưới.

1. Đây là bảng table với tên CourseMaster.

sql_join_hinh1 

2. và bảng dữ liệu table 2 với tên StudentMaster

sql_join_hinh2

Các bạn thấy ở bảng thứ hai này, cột colunn Course có chứa các mã Course Id và được ngăn cách với nhau bới dấu phấy (,).

Vậy là thế nào để mình có thể join dữ liệu ví dụ: 01,02,06 => ABC,DEF,PQR

Và dưới đây là kết quả mong muốn của mình.

sql_join_hinh3

Bây giờ, các bạn hãy tạo 2 bảng table trên và chèn dữ liệu vào để demo nhé.

create table dbo.CourseMaster
(
 CourseId char(2),
 CourseName char(3)
);

create table dbo.StudentMaster
(
 ROLLNO char(5),
 NAME varchar(10),
 ADDRESS varchar(20),
 Course varchar(100)
);

insert into dbo.CourseMaster values
('01', 'ABC'),
('02', 'DEF'),
('03', 'GHI'),
('04', 'JKL'),
('05', 'MNO'),
('06', 'PQR'),
('07', 'STU');

insert into dbo.StudentMaster values
('12345', 'RAM',  'RAM ADDRESS',  '01,02,06'),           
('25695', 'HARI', 'HARI ADDRESS', '02,06'),             
('89685', 'JEFF', 'JEFF ADDRESS', '03,05,06,07'),          
('47896', 'DAISY', 'DAISY ADDRESS', '03');

Tiếp theo, các bạn chạy câu lệnh sau để join hai bảng cách nhau bởi ký tự sqlserver lại:

select SM.ROLLNO,
    SM.NAME, 
    SM.ADDRESS,
	  sm.Course,
    (
    select ','+CM.CourseName
    from dbo.CourseMaster as CM
    where ','+SM.Course+',' like '%,'+CM.CourseId+',%'
    for xml path(''), type
    ).value('substring(text()[1], 2)', 'varchar(max)') as Course2
from dbo.StudentMaster as SM;

 

Vậy là xong, hy vọng bài viết giúp ích được cho các bạn.

 

 
Tags: join comma separatedsqlserver join

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Hướng dẫn join dũ liệu với comma separated
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 2940 22:03:57, 11/11/2018DATABASE   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp