NEWS

[SQLSERVER] Hướng dẫn viết procedure tìm chuỗi trong tất cả các cột của table

[SQLSERVER] Hướng dẫn viết procedure tìm chuỗi trong tất cả các cột của table
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 6691 16:12:40, 02/10/2017DATABASE   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục chia sẽ cho các bạn một procedure tìm kiếm chuỗi trong tất cả các cột của một table trong sqlserver.

[SQLSERVER] Searching and finding a string value in all columns in table

Ví dụ: Các bạn có một bảng table tbl_sinhvien(masv, tensv, diachi, ngaysinh, noisinh, tuoi).

Bây giờ, nếu các bạn muốn tìm chuỗi "lap trinh" trong bảng tbl_sinhvien. 

Các bạn sẽ thực hiện câu lệnh sql sau:

SELECT * FROM tbl_sinhvien WHERE masv like '%lap trinh%' or tensv like '%lap trinh%' or diachi like '%lap trinh%' or ngaysinh like '%lap trinh%' or noisinh like '%lap trinh%' or tuoi like '%lap trinh%'

Cách 1: Sử dụng Cursor

USE master 
GO 

CREATE PROCEDURE dbo.sp_FindStringInTable @stringToFind VARCHAR(100), @schema sysname, @table sysname 
AS 

DECLARE @sqlCommand VARCHAR(8000) 
DECLARE @where VARCHAR(8000) 
DECLARE @columnName sysname 
DECLARE @cursor VARCHAR(8000) 

BEGIN TRY 
  SET @sqlCommand = 'SELECT * FROM [' + @schema + '].[' + @table + '] WHERE' 
  SET @where = '' 

  SET @cursor = 'DECLARE col_cursor CURSOR FOR SELECT COLUMN_NAME 
  FROM ' + DB_NAME() + '.INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS 
  WHERE TABLE_SCHEMA = ''' + @schema + ''' 
  AND TABLE_NAME = ''' + @table + ''' 
  AND DATA_TYPE IN (''char'',''nchar'',''ntext'',''nvarchar'',''text'',''varchar'')' 

  EXEC (@cursor) 

  OPEN col_cursor  
  FETCH NEXT FROM col_cursor INTO @columnName  

  WHILE @@FETCH_STATUS = 0  
  BEGIN  
    IF @where <> '' 
      SET @where = @where + ' OR' 

    SET @where = @where + ' [' + @columnName + '] LIKE ''' + @stringToFind + '''' 
    FETCH NEXT FROM col_cursor INTO @columnName  
  END  

  CLOSE col_cursor  
  DEALLOCATE col_cursor 

  SET @sqlCommand = @sqlCommand + @where 
  PRINT @sqlCommand 
  EXEC (@sqlCommand) 
END TRY 
BEGIN CATCH 
  PRINT 'There was an error. Check to make sure object exists.'
  PRINT error_message()
  
  IF CURSOR_STATUS('variable', 'col_cursor') <> -3 
  BEGIN 
    CLOSE col_cursor  
    DEALLOCATE col_cursor 
  END 
END CATCH 

Cách 2: không sử dụng cursor

USE master
GO

CREATE PROCEDURE dbo.sp_FindStringInTable @stringToFind VARCHAR(100), @schema sysname, @table sysname 
AS

BEGIN TRY
  DECLARE @sqlCommand varchar(max) = 'SELECT * FROM [' + @schema + '].[' + @table + '] WHERE ' 
	  
  SELECT @sqlCommand = @sqlCommand + '[' + COLUMN_NAME + '] LIKE ''' + @stringToFind + ''' OR '
  FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS 
  WHERE TABLE_SCHEMA = @schema
  AND TABLE_NAME = @table 
  AND DATA_TYPE IN ('char','nchar','ntext','nvarchar','text','varchar')

  SET @sqlCommand = left(@sqlCommand,len(@sqlCommand)-3)
  EXEC (@sqlCommand)
  PRINT @sqlCommand
END TRY

BEGIN CATCH 
  PRINT 'There was an error. Check to make sure object exists.'
  PRINT error_message()
END CATCH 

 

* Bây giờ, mình sẽ thực hiện câu lệnh ví dụ như sau:

USE AdventureWorks 
GO 
EXEC sp_FindStringInTable '%land%', 'Person', 'Address'

==> Kết quả trả về

find all string columns table sqlserver

HAVE FUN :)

Tags: store procedurestring

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Hướng dẫn viết procedure tìm chuỗi trong tất cả các cột của table
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 6691 16:12:40, 02/10/2017DATABASE   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ