NEWS

[SQLSERVER] Sử dụng tham số Output parametter in Store Procedure

[SQLSERVER] Sử dụng tham số Output parametter in Store Procedure
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3541 10:51:38, 19/01/2022DATABASE   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng tham số OUTPUT Parametter trong Store Procedure SQL Server.

[SQLSERVER] Using OUTPUT parametter in procedure sqlserver

Khi các bạn thực hiện lệnh một Store Procedure, và muốn gán các giá trị sau khi xử lý xong vào tham số output của Procedure các bạn có thể thực hiện như sau:

Cú pháp:

parameter_name data_type OUT|OUTPUT

Mình ví dụ: 

Thực hiện một procedure lấy danh sách các Employee là Mr, và đếm số dòng select được chúng ta sẽ truyền vào biến output của procedure.

CREATE PROCEDURE FindEmpt (
  @titleOfCourtesy varchar(20),
  @emp_count INT OUTPUT ' khai báo tham số trả về bằng output tại đây
) AS
BEGIN
  SELECT * FROM Employees
  WHERE TitleOfCourtesy=@titleOfCourtesy

  SELECT @emp_count = @@ROWCOUNT;
END;

Các bạn thấy tham số output @emp_count int OUTPUT là số dòng Row count chúng ta select được rồi sau đó, chúng ta sẽ gắn vào đó.

Các sử dụng thực hiện câu store procedure trên, vào gán vào một biến mới.

DECLARE @count INT;

EXEC FindEmpt
  @titleOfCourtesy = 'Mr.',
  @emp_count = @count OUTPUT;

SELECT @count AS 'Number of employees';

Ở câu lệnh trên, các bạn thấy mình tạo ra một biến @count và ở lệnh EXEC mình gán giá trị output bằng:

@emp_count = @count OUTPUT;

Kết quá khi thực hiện lệnh trên:

store_procedure_output_para

Lưu ý: tham số gắn vào hàm output chỉ là giá trị biến, nên chúng ta sẽ không gắn dữ liệu trả về là dạng TABLE được nhé các bạn.

Thanks for watching!

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

[SQLSERVER] Sử dụng tham số Output parametter in Store Procedure
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3541 10:51:38, 19/01/2022DATABASE   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp